Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva