Zaključene investicije - leto

Ureditev stanovanjske soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa
Leto izvedbe: 2015

Objava, 1. 8. 2016:

Lansko leto se je na delu soseske Juršovka obnovilo kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ki je bilo dotrajano, kar je povzročalo oteženo vzdrževanje. V sklopu prenove se je tudi na novo uredilo prečkanje železniške proge. Dela je izvajalo lendavsko podjetje Legartis d.o.o., končna vrednost investicije pa je znašala 936.998,19 EUR (brez DDV).

V letošnjem letu so se zaključila še dela v sklopu prometne ureditev stanovanjske soseske Juršovka, kot območja stanovalcem prijaznega prometa.  V času priprave projektne dokumentacije so bili s tamkajšnjimi prebivalci izvedene delavnice, na podlagi katerih so se iskale optimalne rešitve za samo prometno ureditev. To predstavlja povsem novi pristop k prometnemu načrtovanju, ki v Sloveniji še nima prakse. Prav tako sama prometna ureditev vsebuje številne ukrepe umirjanje prometa, ki v številnih evropskih mestih predstavljajo primer dobre prakse in bodo preneseni v slovensko okolje. Na podlagi izvedenega javnega naročila je bil kot izvajalec del izbran ponudnik Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je dela opravilo skupaj s partnerjem v skupni ponudbi Asfalti Ptuj d.o.o. Vrednost izvedenih gradbenih del znaša 965.536,27 EUR (z DDV).

V okviru projekta se je uredila cesta v Kidričevi ulici, Aškerčevi ulici, Ulici 9. maja,  Jurčičevi ulici ter delno na Mestnem bregu v skupni dolžini 2.092 metrov. Uredil se je nov pločnik v delu Kidričeve in Jurčičeve ulice, v preostalih ulicah se pločnik ni gradil, saj so tista območja s prometno signalizacijo določena kot območja umirjenega prometa. Zgradila so se štiri nova krožišča, ki služijo umiritvam hitrosti. V celoti so se obnovile obstoječe pešpoti, ko so sedaj ustrezno osvetljene in omogočajo neovirano uporabo tudi v času slabše vidljivosti. Sočasno s ureditvijo prometne infrastrukture sta podjetji Elektro Maribor in Teleing d.o.o. izvedli tudi rekonstrukcijo elektro in optičnega omrežja, ki je prej potekalo na drogovih, sedaj pa je le to položeno v zemljo. Na celotnem območju so se izvedli številni ukrepi za umirjanje hitrosti, obnovile in osvetlile pa so se tudi poteka na samem igrišču, kjer se je na novo postavilo nadstrešek, ki bo služil uporabnikom igrišča in prebivalcem. Na novo so bila zgrajena številna parkirišča, ki bodo omogočila ustrezen kratkotrajnega in dolgotrajnega sistem parkiranja. Po celotnem naselju so razporejene nove klopi, ob nekaterih klopeh pa so postavljena tudi otroška igrala.

Odprtje novo urejene soseske Jurševka je potekalo 31. 7. 2016, v sklopu praznovanja 60. praznika Občine Ljutomer.

 

 

Objava, 11. 3. 2015

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev Juršovke kot območje prijaznega prometa pridobila v letu 2014. Izdelovalec idejne zasnove je bilo podjetje Biro skiro d.o.o. iz Ljubljane, izdelovalec projektne dokumentacije pa je bil BNG, Bojan Safran s.p. iz Kapelskega Vrha 14. Stroški izdelave projektne dokumentacijo so znašali 19.855,80 EUR. V času priprave projektne dokumentacije so bili s tamkajšnjimi prebivalci izvedene delavnice na podlagi katerih so se iskale optimalne rešitve za samo prometno ureditev. To predstavlja povsem novi pristop k prometnemu načrtovanju, ki v Sloveniji še nima prakse. Prav tako bo sama prometna ureditev vsebovala številne ukrepe umirjanje prometa, ki v številnih evropskih mestih predstavljajo primer dobre prakse in bodo preneseni v slovensko okolje.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na Portalu javnih naročil  5. junija 2015. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 29. junija letos. Svoje ponudbe so oddali štirje ponudniki. Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan dne 8. julija 2015.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož, skupaj s partnerjem v skupni ponudbi Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj. Pogodbena vrednost del znaša 839.693,00 EUR z DDV. Rok končanja del znaša 105 koledarskih dni od uvedbe v delo. Glede na zahtevnost, slabe vremenske razmere in dodatna dela bo Občina Ljutomer z izvajalcem sklenila aneks za podaljšanje roka. Tako se predvideva zaključek investicije v juniju 2016.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor. Stroški nadzora bodo znašali 10.772,60 EUR z DDV.

Stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacija varstva pri delu na gradbišču bodo znašali skupaj 1.200,00 EUR, izvajalec bo DAING d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci.

Predmetno investicijo je Občina Ljutomer v začetku julija 2015 prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer za sredstva na podlagi določil 23. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-1. Iz tega naslova bomo pridobili 77. 089,00 EUR nepovratnih sredstev.

V okviru projekta se bo uredila cesta v dolžini 2.092 m. Uredil se bo nov pločnik, izvedla rekonstrukcija javne razsvetljave, zgradili oporni zidovi in izvedle zasaditve ter uredilo odvodnjavanje.

 

Investicijsko vzdrževalna dela na zgradbi Pomurskega tehnološkega parka v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2015

Občina Ljutomer je soustanovitelj Pomurskega tehnološkega parka. Za podporo razvoja podjetništva v občini je bila že leta 2002 namenjena zgradba na Prešernovi 2 v Ljutomeru. Zgradba je bila obnovljena tudi s pomočjo evropskih sredstev, tako, da so se prvi uporabniki – podjetniki, vselili že v letu 2003.

Zgradba se nahaja v samem centru mesta in je po dvanajstih letih uporabe bila potrebna nekoliko večjih vzdrževalnih del.

Dela se izvajajo predvsem na dvoriščni, torej severni strani zgradbe, ki je bolj izpostavljena neugodnim vremenskim vplivom, pa tudi sicer je na omenjeni strani slabše stanje starih zidov. V zidovih se je pojavljala vlaga, kar je povzročalo luščenje barve, visoko vlažnost prostorov, slabče pogoje dela in večje stroške ogrevanja.

Investicijsko vzdrževalna dela se že izvajajo. Izvajalec del je na severni steni  in vmesnih stenah ki niso nad kletjo izvedel izolacijska dela s hidrofobno bariero. Odstranil je spodnjo polovico fasadnega ometa na severni steni ter podzidal del severne stene. Na delu severne stene je že izvedel grobi omet. Prav tako je bil odstranjen omet s sten v pisarni št. 4 v pritličju, delno s sten na hodniku spodaj. Odstranjen je tudi omet manjših površin še na hodniku zgoraj, v pisarni št. 11 ter v garderobi. Potrebo bo odstraniti še del ometa ob oknu v pisarni št. 3.

Dela spremljajo tudi strokovnjaki iz Keme Puconci, zato, da bi z ustreznimi posegi in materiali čim bolj zmanjšali vlažnost zidov v objektu. Zgradba na Prešernovi 2 v Ljutomeru je del zaščitenega starega mestnega jedra in sodi k ohranjanju arhitekturne dediščine mesta.

Zaključila se je 1. faza komunalne ureditve Puchove poslovne cone v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2015

V Ljutomeru se je zaključila 1. faza komunalne ureditve Puchove poslovne cone, v kateri se je s pomočjo visokega deleža evropskih sredstev opremilo 6,5 hektarjev stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo. Skupna vrednost projekta znaša 561.324,46 EUR, z DDV. Sofinancerska sredstva od tega znašajo skupaj 398.403,38 EUR.
Namen ureditve nove poslovne cone je ustvarjanje dodatnih možnosti za gospodarski razvoj in nove zaposlitve, saj se na ta način omogoča hitrejša izgradnja poslovnih objektov. Za vse investitorje je na voljo tudi dodatna spodbuda v obliki 70 odstotkov nižjega komunalnega prispevka.

S prvo fazo ureditve Puchove poslovne cone je bila, ob ureditvi 6,5 ha stavbnih zemljišč, izgrajena cesta v dolžini 550 m in pločnik v dolžini 587,80 m, nova fekalna kanalizacija v dolžini 784,95 m, nova meteorna kanalizacija v dolžini 323,90 m, meteorni zadrževalni jarek v dolžini 435 m in javna razsvetljava v dolžini 560 m. Izvedena je bila še rekonstrukcija fekalne kanalizacije v dolžini 411,30 m.

Sofinancerska sredstva v višini 85 % vrednosti upravičenih stroškov so bila pridobljena s pomočjo uspešne prijave ob koncu decembra 2012, ko je Občina Ljutomer projekt prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014. Sofinancerska sredstva so bila pridobljena v najvišji možni višini.

Javno naročilo za izbiro izvajalca del je bilo objavljeno dne 4. 4. 2014, sledilo je javno odpiranje ponudb dne 25. 4. 2014. Ponudbe je oddalo sedem ponudnikov, izbrana je bila družba NOGRAD d.o.o., s katero je bila podpisana izvajalska pogodba dne 4. junija 2014.

Pred pričetkom gradbenih del je bilo potrebno na nekaterih delih območja Puchove poslovne cone v avgustu 2014 izvesti še arheološke raziskave, kot to nalagajo določila kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zaradi izvajanja arheoloških raziskav je bil prvotno dogovorjeni rok za končanje gradbenih del podaljšan do konca novembra 2014, vendar se je zaradi neugodnih vremenskih razmer in obilnega dežja dokončno premaknil na konec junija 2015.

Puchova poslovna cona je danes urejen prostor, ki je že privabil prve investitorje in s tem začel uresničevati svoj namen ustvarjanja novih možnosti za razvoj in krepitev lokalnega gospodarstva.

V Ljutomeru smo dobili nov objekt za izvajanje kulturne dejavnosti
Leto izvedbe: 2015

Ob dobrem sodelovanju z ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar, direktorjem Javnega sklada za kulturne dejavnosti mag. Igorjem Teršarjem, v.d. generalne sekretarke generalnega sekretariata na Ministrstvu za kulturo Darjo Hrga, ravnateljem Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer Stanislavom Lašičem in županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba ter ob pomoči naše občanke gospe Darinke Štuhec iz Babinec je občina Ljutomer bogatejša za nov kulturni objekt. Občina Ljutomer je bila zadolžena za pripravo potrebne dokumentacije in ureditev lokacije kjer je postavljen montažni objekt, ki ga je zagotovilo Ministrstvo za kulturo. Objekt je postavljen ob Domu kulture. V mesecu aprilu se je pričelo s pripravo prostora za montažni objekt, v mesecu maju pa se nadaljevalo s postavitvijo montažnega objekta. V ponedeljek 22. junija 2015 pa je potekala otvoritev novega objekta za izvajanje kulturne dejavnosti oz. KUL-KIŠTE.

Izgradnja vrtca v Cezanjevcih
Leto izvedbe: 2015

Objava, 6. 9. 2016:

Občina Ljutomer je bogatejša za novo, pomembno investicijo. Po številnih letih prizadevanj je vrata odprl nov vrtec v Cezanjevcih, ki je v začetku tega meseca sprejel 57 otrok. Vrednost celotnega projekta skupaj znaša okrog 2,2 milijona evrov, za razliko od gradnje številnih podobnih vzgojno-izobraževalnih ustanov v Sloveniji v preteklih letih, pa pristojno ministrstvo pri omenjenem projektu ni prispevalo sredstev. Občina Ljutomer je v letu 2015 pridobila kredit v višini 1.000.000 evrov, razlika sredstev se je zagotovila v proračunu Občine Ljutomer.

»Pred šestimi leti smo imeli javno razpravo, nedaleč od tukaj. Polna dvorana ljudi, mnogi ste tudi danes tukaj. Bilo je veliko sumničavih pogledov, celo nekaj jeze in razočaranja. V ozadju se je projiciral napis Osnovna šola in vrtec Cezanjevci. Takrat le črke na platnu. Za nami so bile ravnokar volitve. Pred nami obljuba sprememb. Vmes pa veliko negotovosti. Izhodišča niso bila najboljša. Prvotno predvideno zemljišče je bilo povezano s številnimi zapleti. Čeprav so bili Cezanjevci na državni listi prioritet daleč pred drugimi kraji v okolici, je občina v preteklosti dala prednost šoli v Stročji vasi in prenovi ljutomerske šole. V občinskem proračunu je bila luknja. Zato nikakor ne zamerim, ker ste bili polni dvomov. Če bi takrat sedela v občinstvu, ne bi verjela, da bo kadarkoli v Cezanjevcih prišlo do novega vrtca. Lepe želje so eno. Realnost pa je bila mnogo drugačna. Izkušnje so nas naučile, da je vedno bilo preveč ovir in premalo volje. Potem smo štiri leta dobro skupaj delali. Našli smo novo lokacijo,« je ob otvoritvi pet oddelčnega vrtca v Cezanjevcih v četrtek, 6. oktobra 2016, med drugim dejala ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki se je zahvalila vsem, ki so pripomogli pod streho spraviti to nujno potrebno investicijo. »Cezanjevci, majhen kraj, v katerem živijo dobri in delovni ljudje, je danes postal mnogo večji, kajti zrastel je eden najlepših in najmodernejših vrtcev v tem okolišu Slovenije. Dobili smo svetel, prostoren in kreativni objekt, ki omogoča stike med otroci in odraslimi ter predstavlja dobro počutje vseh vpletenih,« je na otvoritveni slovesnosti povedala Brigita Hojnik, ravnateljica OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, v okviru katere spada tudi enota vrtca.

Novi pet oddelčni vrtec v Cezanjevcih je projektirala družba Biro Biro d.o.o. iz Maribora. Na razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo izbrano Gradbeništvo Milan Pintarič s.p. iz Spodnje Ščavnice, dobavitelj opreme za kuhinjo je bil GO-ST d.o.o. iz Grosuplja, notranjo opremo vrtca je dobavil Eurodesign Apače d.o.o. iz Apačev, podjetje Nograd d.o.o. iz Hotize pa je uredilo zunanjo okolico.

Sočasno z gradnjo vrtca je bilo potrebno zgraditi še manjkajočo komunalno infrastrukturo do novega objekta, kar je opravilo podjetje Legartis d.o.o. iz Lendave. Zgrajen je bil nov vodovod in delno javna razsvetljava. Izvedba manjkajoče komunalne infrastrukture se predvideva v letu 2017.

 

Objava, 19. 1. 2016:

Z deli na objektu se nadaljuje v skladu s terminskim načrtom.

V mesecu novembru in decembru 2015 je bila dokončana ravna streha na objektu ter talno gretje. Izbran je bil dobavitelj plina in montiran plinohram, tako da se objekt že minimalno ogreva. Izveden je bil  tehnični strop v kuhinji, ožičenje elektroinštalacij, podkonstrukcija puščenih stropov in betonska talna plošča zunanje terase.

Urejajo se tudi služnostne pogodbe z Agencijo RS za okolje in prostor za izgradnjo komunalnih vodov do lokacije novega vrtca (vodovod, elektrika, javna razsvetljava), stavbna pravica z ARSO in služnostne pogodbe z drugimi lastniki zemljišč, po katerih bodo potekali različni komunalni vodi.

Izdelana je bila projektna dokumentacija notranje opreme vrtca.

 

Objava, 3. 11. 2015:

Pogodba z izvajalcem del Gradbeništvo, Milan Pintarič s.p., Spodnja Ščavnica 32, 9250 Gornja je bila podpisana oktobra 2014. Pogodbena vrednost del znaša 1.597.549,05 EUR z DDV.

Dela so se pričela izvajati marca letos, do konca oktobra so bila izvedena naslednja dela:

  • temeljenje objekta na pilotih in izvedba armirano betonske talne plošče

  • zidanje nosilnih in predelnih zidov

  • armirano betonska plošča nad pritličjem objekta z atiko na strehi

  • notranji stenski ometi

  • estrihi v vseh prostorih vključno s toplotno izolacijo

  • horizontalna hidroizolacija talne plošče

  • vgradila so se vsa okna in steklene stene na objektu

  • grobe instalacije vodovoda in kanalizacije

  • dela na prezračevanju in klimatizaciji ter ogrevanju

  • grobe elektroinstalacije (delno)

Trenutno se izvajajo dela na prezračevanju in klimatizaciji ter ogrevanju, grobe elektroinstalacije, spuščeni strop v objektu in streha objekta.

Po pogodbi je potrebno izvesti še stensko in talno keramiko, pode iz gume in parketa, slikopleskarska dela, fasado in zunanje terase.

Občina Ljutomer in izvajalec sta  27. 10. 2015 sklenila aneks glede podaljšanje roka končanje objekta, in sicer do konca maja 2016. Ugotovljeno je namreč bilo, da je zaradi vpliva prihajajočega letnega časa – zime in zagotovitve kvalitetne izgradnje objekta smotrno nadaljevati s finalizacijo objekta v pomladnih mesecih, kateri so primerni za izvedbo del kot so slikopleskarska, tlakarska, mizarska in fasaderska dela.

 

Objava, 16. 6. 2015:

Skupaj z krajani, starši in učenci se veselimo, da smo po več kot 10-letnih prizadevanjih pričeli z izgradnjo vrtca. V zadnjih letih se je ideja uspešno premaknila proti izvedbi. Sprejet je bil Občinski prostorski načrt, izdelana idejna zasnova in spremljajoče projektna dokumentacija, izvedel se je odkup potrebnih zemljišč in sklenile so se pogodbe z izvajalcem. Pred pričetkom del je bil urejen tudi precej zamuden postopek pridobitve služnosti s strani Agencije RS za okolje, ki je bila pogoj za izgradnjo gradbenega dovoljenja. Glede na to, da občina financira izgradnjo brez pomoči države, je bila sprejeta odločitev o faznosti gradnje, ki omogoča, da tako lažje izpeljemo investicijo, ki bo do zaključka gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del zahtevala cca 1,7 mio EUR sredstev. Uvod v delo je bil z izvajalcem del izveden dne 5. 1. 2015. Januarja in februarja je bila izvedena sečnja dreves na območju gradnje vrtca in postavljena ograja. Prav tako so bili odstranjeni panji porušenih dreves. Konec februarja je izvajalec del izvedel štiri poskusne pilote. Namen izvedbe poskusnih pilotov je bila določitev nosilnosti temeljnih tal. Na osnovi rezultatov testiranja je dne 9. 3. 2015 geomehanik določil končni način temeljenja pilotov. Spremenjena je bila izvedba gramozne blazine nad piloti oziroma pod temeljno AB ploščo. Namesto gramoza je bil določen zasip glav pilotov in temeljne blazine iz skalnatega materiala iz kamnoloma. Temeljenje objekta je izvajalec del končan konec aprila 2015. V mesecu maju je bil položen podložni beton, položena je bila toplotna izolacija pod temeljno AB ploščo. Vgrajena je bila instalacija fekalne kanalizacije in zabetonirana je celotna talna armiranobetonska plošča debeline 30 cm. V tem času se že gradijo stene vrtca. V tem letu je bila naročena tudi izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika od šole do lokacije novega vrtca, da lahko otrokom in staršem zagotovimo tudi varno pot v šolo oziroma vrtec in domov. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo javnega vodovodnega omrežja do novega vrtca.

Pločnik na Kamenščak končan
Leto izvedbe: 2015

Oktobra lani je bila podpisana pogodba za izgradnjo pločnika na Kamenščak, kjer je šlo za izgradnjo 750 metrov dolgega odseka pločnika ob regionalni cesti, sočasno s katerim se je zgradila tudi javna razsvetljava. Pločnik je sedaj končan. Kot najugodnejši ponudnik je takrat bila izbrana družba SGP Pomgrad, d. d., pogodbena vrednost del pa je znašala dobrih 541 tisoč evrov z DDV. Pri pločniku so se dodatno uredile klopi in koši, položil se je tudi optični kabel. Občina Ljutomer je na Direkcijo Republike Slovenije za ceste naslovila dopis s katerim je zaprosila, da se poleg nove izgradnje pločnika pristopi tudi k sanaciji pripadajoče regionalne ceste, ker je leta v zelo slabem stanju. S strani Direkcije Republike Slovenije za ceste smo prejeli odgovor, da za investicije v regionalne ceste ne morejo zagotoviti finančnih sredstev, bodo pa na teh odsekih izvedli vzdrževala dela na cestišču.

Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C
Leto izvedbe: 2015

V sklopu projekta so zaključeni naslednji vodovodi:

Transportni vodovod Ljutomer

Transportni vodovod Ljutomer v skupni dolžini 5.741 m je zgrajen v celoti.

Vodovod visoka cona

Vodovod visoka cona v skupni dolžni  6.264 m je zgrajen v celoti, razen dela vodovoda v območju izven nivojskega križanja ceste in železniške proge pri Ljutomerčanu. Celotna pogodbena vrednost znaša 671.957,79 EUR (brez DDV).

Transportni vodovod Šalinci – Banovci v KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Vodovod Šalinci – Banovci smo pričeli graditi v juliju. Vodovod je izgrajen v dolžini 3.664 m.

Vodovod Godemarci – Špindler

Vodovod Godemarci – Špindler je v skupni dolžini 1.114 m zgrajen v celoti (razen zaključnih in asfalterskih del). Pogodbena vrednost znaša 354.021,36 EUR (brez DDV).

Vodovod Špindler – Moravski vrh

Vodovod Špindler – Moravski vrh je v skupni dolžini 1.447 m zgrajen v celoti. Vrednost je že upoštevana pri vrednosti vodovoda Godemarci – Špindler.

Vodohran in prečrpalna postaja Špindler

V gradbenem smislu je objekt V=100 m3 zaključen. Izvajajo se strojna in elektro montažna dela. Pogodbena vrednost znaša 157.350,27 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaje Moravski vrh

Vodohran Moravski vrh V = 100 m3 je v gradbenem smislu zaključen. Pogodbena vrednost znaša 159.620,16 EUR (brez DDV).

Vodovod VH Moravski vrh – Novi vrh

Vodovod Moravski vrh – Novi vrh v skupni dolžni 2.475 m je zaključen v celoti. Pogodbena vrednost znaša 375.525,83 EUR (brez DDV). Izvesti je potrebno le še prevezave in navezave uporabnikov na novozgrajeno vodovodno omrežje ter zaključna asfalterska dela.

Vodovod Novi vrh – odcep

Vodovod Novi vrh v skupni dolžini 1.300 m je zaključen v celoti, razen zaključnih del. Investicijska vrednost znaša 101.520,05 EUR (brez ddv).

Vodovod Vinščak

Vodovod Vinščak v skupni dolžini 510 m je zaključen v celoti, razen zaključnih del. Obračunana vrednost del znaša 53.880,97 EUR, pogodbena pa 87.453,80 EUR.

Vodovod Ermenščak

Vodovod Ermenščak je v skupni dolžini 733 m izveden v celoti, razen zaključnih del. Obračunana vrednost del znaša 67.090,61 EUR (brez DDV), pogodbena pa 113.576,19 EUR.

Vodovod Radoslavski breg

Vodovod Radoslavski breg je v izveden v skupni dolžini 2.041 m. Izvesti je potrebno še zaključna dela. Pogodbena vrednost znaša 180.449,01 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaje Radoslavski breg

Vodohran in prečrpalna postaja Radoslavski breg V= 100m3, je v gradbenem smislu zaključen. Pogodbena vrednost znaša 155.796,69 EUR (brez DDV). Izvajajo se obrtniška dela (polaganje keramike) ter strojna in elektro montažna dela.

Vodovod Marinščak

Vodovod Marinščak je zaključen v celoti. Izvesti je potrebno le še prevezave in navezave uporabnikov na novozgrajeno vodovodno omrežje ter zaključna asfalterska dela. Pogodbena vrednost znaša 165.572,01 EUR (brez DDV). Skupna dolžina vodovoda znaša 779 m.

Vodovod Godemarci I

Vodovod Godemarci I je izveden v skupni dolžini 805 m, torej v celoti. Izvesti je potrebno še zaključna dela. Pogodbena vrednost del znaša 103.486,78 EUR.

Vodovod Brunovščak

Vodovod Brunovščak v skupni dolžini 1.090 m je, razen zaključnih del, zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 101.398,92 EUR (brez DDV).

Vodovod Kranjšovščak

Vodovod Kranjšovščak v skupni dolžini 1.027 m je, razen zaključnih del, zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 184.471,27 EUR.

Primarni vodovod Radomerščak

Celotno vodovodno omrežje Radomerščak, predvideno za izvedbo v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je izvedeno. Manjkajo le še prevezave uporabnikov na novo zgrajeno vodovodno omrežje ter izvedba obrabnega sloja asfalta. Dolžina vodovoda znaša 7.151 m, v vrednosti 896.777,09 EUR.

Vodohran VH Jeruzalem (novi)

Zaključena so gradbena dela na vodohranu VH Jeruzalem (novi), V = 200 m3, izvesti se še morajo montažna dela. Obračunana dela znašajo 157.560,75 EUR, celotna pogodbena vrednost pa znaša 221.234,07 EUR (brez DDV).

Transportni vodovod Godemarci-Moravci

Izgrajen je bil transportni vodovod Godemarci – Moravci. Dolžina vodovoda znaša 2.514 m, v vrednosti 220.690,20 EUR (brez ddv).

Vodovod VH Jeruzalem – Plavčak

Izgrajen je vodovod VH Jeruzalem – Plavčak v skupni dolžini 3.524 m razen zaključnih in asfalterskih del. Pogodbena vrednost del znaša 436.130,17 EUR.

Vodovod VH Jeruzalem (novi) do VH Jeruzalem (stari)

Vodovod VH Jeruzalem (novi) – VH Jeruzalem (stari) v skupni dolžini 830 m je zgrajen do dvorca Jeruzalem v skupni višini 36.008,98 EUR. Skupna pogodbena vrednost znaša 129.786,89 EUR (brez DDV).

Vodovod Plešivica

Vodovod Plešivica je v skupni dolžini 864 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost znaša 116.322,41 EUR.

Vodovod Jeruzalem

Vodovod Jeruzalem je v skupni dolžini 686 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 99.070,31 EUR.

Vodovod za Grofa

Vodovod za Grofa je v skupni dolžini 138 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 25.504,94 EUR (brez DDV).

Ureditev prometne situacije za dovoz učencev do OŠ Ivana Cankarja
Leto izvedbe: 2015

Dela na Cankarjevi cesti so se pričela v mesecu septembru 2014. Končanje del je bilo predvideno za mesec december 2014, vendar zaradi zimskih razmer ni bilo mogoče izvesti talne prometne signalizacije in zaključnih del. Investicija bo končana predvidoma v mesecu marcu 2015.V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen je nov pločnik širine 1,50 m. Investicija je zajemala tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se je na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija. Takoj po sprejetju proračuna za leto 2014 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije, usklajena z lastniki sosednjih zemljišč, predstavniki vodstva šole, sveta staršev in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Izdelovalec dokumentacije je bilo podjetje Linije d.o.o. Ljutomer, stroški dokumentacije so znašali 2.893,44 evrov, brez DDV. Kot najugodnejši ponudnik gradbenih del je bilo izbrano podjetje GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Prvotna pogodbena vrednost del je znašala 51.211,06 evrov, brez DDV, a je zaradi potrebe po razširitvi meje obdelave projekta in s tem sočasne ureditve fekalne kanalizacije porasla na predvidoma 65.629,06 EUR brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora so znašali 1.150,00 evrov, brez DDV.

Zaključena preplastitev lokalne ceste Bučkovci – Drakovci
Leto izvedbe: 2015

V sklopu investicije se je izvedla sanacija in preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 1.805 m in širini 5 m. Dela so se pričela v mesecu oktobru in bodo končana v mesecu marcu 2015. Vrednost izvedenih del ob koncu investicije znaša 255.883,15 EUR z DDV. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 28. 8. 2014 izbrano podjetje SGP Pomgrad d. d..

Izgradnja brvi v parku generala Maistra
Leto izvedbe: 2015

Dela so se pričela v mesecu septembru in so bila zaključena v mesecu novembru 2014.

Prizidek Zdravstvenega doma Ljutomer
Leto izvedbe: 2015

Dela načrtovanega prizidka Zdravstvenega doma Ljutomer so se končala v decembru 2014. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za gradnjo prizidka je bilo izvedeno spomladi 2014, izbrano je bilo podjetje VG5, d.o.o.. Projekt so sofinancirale štiri občine soustanoviteljice in Zdravstveni dom Ljutomer.

Sofinanciranje Cerop – dokončanje II. faze
Leto izvedbe: 2015

Formalno je II. faza izgradnje regijskega centra zaključena. Trenutno poteka postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, potem bo center možno uporabljati tudi za odpadke iz občine Ljutomer. II.  faza izgradnje CERO Puconci (Kohezijski projekt) zajema razširitev odlagališča 2. etape, izgradnjo  objektov za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, zunanjo ureditev na lokaciji obstoječega centra
Po dolgotrajnem usklajevanju  razpisne dokumentacije s strani MOP in SVLR je bil v letu 2011 objavljeni javni razpisi  za gradnje, storitve gradbenega nadzora in storitve upravljanja odnosov z javnostjo. Javna naročila so bila oddana:
–    za gradnje  v višini 17.595,615,76 EUR (brez DDV)
–    za storitve gradbenega nadzora v višini 314.000 EUR (brez DDV) in
–    za storitve upravljanja odnosov z javnostmi v višini 124.535,38 EUR (brez DDV).
Svečan podpis pogodb z izvajali je bil izveden 29.9.2011, uvedba izvajalca gradenj v delo pa 14.10.2011.
Obveznost Občine Ljutomer za izgradnjo II. faze (za obdobje 2012-2014) znaša 302.873,13.