Zaključene investicije - leto

Energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
Leto izvedbe: 2013

Projekt je Občina Ljutomer dne 26. 2. 2013 prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Vloga je bila ugodno rešena, pridobili smo sofinancerska sredstva višini 97.037,91 EUR. Javno naročilo za izbiro izvajalca je je Občina Ljutomer objavila konec julija 2013, pogodba z izbranim izvajalcem del Dolinka inženiring Beltinci z.o.o je bila podpisana septembra 2013. Dela so bila končana sredi novembra 2013.
V okviru investicije je bila izvedena toplotna izolacija fasade in stropa proti neogrevanemu podstrešju, zamenjano je bilo stavbno pohištvo (okna in vrata), zamenjani so bili obstoječi radiatorski ventili za termostatske ventile. Vrednost gradbenih del je znašala 142.471,25 EUR.

Kanalizacijsko omrežje za naselji Noršinci in Babinci
Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je dne julija 2013 z izvajalcem Komunalno podjetje Ormož d.o.o. podpisala izvajalsko pogodbo za izvedbo kanalizacijskega omrežja v naselju Noršinci in Babinci. Dela so bila že končana, skupna vrednost gradbenih del je znašala 325.747,41 EUR. Skupna vrednost projekta je znašala 331.074,00 EUR.
Investicija je bila sofinancirana s sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. čl. Zakona o financiranju občin – ZFO-1 in sicer v višini 100 % upravičenih stroškov projekta oz. v višini 326.259,00 EUR. Naročena je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v ostalem delu naselja Babinci.

Miklošičev kip
Leto izvedbe: 2013

Na predlog Gimnazije Ljutomer je bila v program Miklošičevega leta uvrščena tudi postavitev doprsnega kipa dr. Francu Miklošiču na Glavnem trgu v Ljutomeru. Kip je bil postavljen in predstavljen javnosti 19. novembra 2013, sočasno z zaključkom mednarodne znanstvene konference in z izvedbo zaključne prireditve, slavnostne akademije ob 200. obletnici Miklošičevega rojstva. Izdelala ga je akademska kiparka Irena Brunec – Tébi. Skupni stroški izdelave, dostave in montaže za doprsni kip dr. Franca Miklošiča so znašali 8.500,00 EUR z DDV.

Izgradnja opornega zidu na Juršovki
Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je v letu 2012 prodala štiri zemljišča na t.im. Juršovki v Ljutomeru. Zaradi zaščite stanovanjskih stavb pred zalednimi meteornimi vodami je Občina Ljutomer v mesecu juniju 2013 izbrala  izvajalca del na gradnji opornega zidu. Dela so bila končana novembra 2013. Oporni zid je bil grajen v dolžini 126 m, višine od 0,6 do 1,3 m. Vrednost del je znašala okrog 26.300,00 EUR

Rekonstrukcija salonitnega cevovoda v naselju Stročja vas
Leto izvedbe: 2013

Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v naselju Stročja vas se je dotrajano obstoječe azbestno cementno omrežje, ki poteka pod objekti prestavilo na novo lokacijo. V sklopu rekonstrukcije se je zgradilo 765 m omrežja, prav tako so se izvedle prevezave obstoječih hišnih priključkov na novo traso. Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja se je občanom dela naselja Stročja vas, zagotovila nemotena oskrba z zdravo pitno vodo.

Sekundarno kanalizacijsko omrežje Pristava
Leto izvedbe: 2013

Na podlagi javnega razpisa z dne 23. 4. 2013, objavljenega na Portalu javnih naročil pod oznako JN4650/2013, je bila 12. 7. 2013 z izbranim ponudnikom LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, podpisana Pogodba za izgradnjo Sekundarne fekalne kanalizacije Pristava, št. 430-11/2013-431-JR-GD/3-33.
Pogodben vrednost je znašala 244.172,49 EUR (brez DDV), rok za dokončanje del je bil 20. 9. 2013. Zaradi neugodnih geomehanskih razmer in posledično temu več del na izkopih in zasipih kanalov je bil 20. 9. 2013 sklenjen Aneks št. 1 k osnovni pogodbi za več del v višini 10.499,42 EUR ter z rokom podaljšanja del do 31. 10. 2013. Skupna vrednost del  znaša tako 254.671,91 EUR.
V sklopu investicije se je izgradilo 2088 m gravitacijske kanalizacije ter 56 hišnih priključkov. Z izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije je naselje Pristava opremljeno s kanalizacijskim sistemom, odpadne vode iz naselja pa se bodo očistile na čistilni napravi Ljutomer.

Rekonstrukcija ceste v Desnjaku
Leto izvedbe: 2013

Podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. je iz sredstev koncesnine, ki jih je kot izvajalec javne službe po pogodbi dolžan vložiti v občinske ceste v letih 2012 in 2013 izvedel preplastitev dela lokalne ceste Desnjak – Lahonci, v skupni dolžini 230 m. Vrednost teh del je znašala 16.344 EUR.

Sanacija betonskih stebrov na mrliški vežici
Leto izvedbe: 2013

Občina je na vežici v Ljutomeru izvedla sanacijo betonskih stebrov, tako da je stara vežica dobila novi izgled.  Izvajalec  del je bilo podjetje  FASADER d.o.o., Trniče, Marjeta na Dravskem polju, ki je pričelo z deli v septembru in končalo z deli konec oktobra 2013. Vrednost investicije je znašala po pogodbi  21.973,02 EUR brez DDV.

Ograja proti Juršovki
Leto izvedbe: 2013

V ulici Ivana Kaučiča se je obnovila žična ograja ob šolski poti saj je bila nevarna tako za šolarje kot tudi pešce.

Preplastitev dela ceste na Podgradju
Leto izvedbe: 2013

Podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. je iz sredstev koncesnine, ki jih je kot izvajalec javne službe po pogodbi dolžan vložiti v občinske ceste v letu 2013 izvedel preplastitev dela lokalne ceste Stročja vas - Podgradje, v skupni dolžini 155 m. Vrednost teh del je znašala 5.206,14 EUR.

Cesta Koračice
Leto izvedbe: 2013

K modernizaciji javne poti št. 802051 Koračice – Trnovci je Občina Ljutomer pristopila skupaj z Občino Sveti Tomaž. Dela na območju občine Ljutomer v vrednosti okrog 36.000,00 EUR je izvedlo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o.

Nakup opreme za ŠIC (fitnes)
Leto izvedbe: 2013

V letu 2013 so bila zagotovljena sredstva za dodatno opremo za fitnes v vrednosti 18.203 EUR, ki jo je nabavil najemnik prostora. S tem se je uredilo lastništvo opreme za fitnes v ŠIC Ljutomer.

Avtobusna postaja - streha
Leto izvedbe: 2013

Na avtobusni postaji je v letu 2013 podjetje Arriva obnovilo nadsrešnico nad avtobusno postajo.

Izgradnja vodovoda v mestnih ulicah (mestni breg)
Leto izvedbe: 2013

V naselju Ljutomer  je izgrajeno novo vodovodno omrežje v dolžini 210 m z dvema hišnima priključkoma in nadzemnim hidrantom. Z izgradnjo je tako omogočena priključitev obstoječega objekta na vodovodno omrežje, katero do sedaj ni imelo urejeno direktnega priključka na vodovodno omrežje, ampak je bilo priključeno na omrežje preko odštevalnega števca nižje ležeče stanovanjske stavbe. Z izgradnjo hidrantnega omrežja bo zagotovljena tudi požarna varnost.

Obnova kapele sv. Florijana z obzidjem na Miklošičevem trgu v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2013

Ministrstvo za kulturo je aprila letos objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2013 in 2014. Vlogo na javni razpis za obnovo kulturnega spomenika Kapelica sv. Florijana na Miklošičevem trgu v Ljutomer je podala Župnija Ljutomer, Občina Ljutomer sodeluje v projektu kot sofinancer. Za leto 2013 je bila prijavljena sanacija stopnišča, strehic na simsih, notranjih in zunanjih ometov (fasade), tlakov in zamenjava stebra na levem portalu. Vloga je bila ugodno rešena.
Župnija Ljutomer je v juliju 2013 izvedla zbiranje ponudb za izbiro izvajalca del in kot najugodnejšega ponudnika izbrala Slikopleskarstvo in splošna gradbena dela Jurkovič d.o.o., Ljutomerska 38, 2270 Ormož. Izvajalska pogodba je bila podpisana dne 26. 8. 2013, dela so bila končana v začetku septembra 2013. Vrednost del je znašala 66.042 EUR. Ministrstvo za kulturo je projekt sofinanciralo v višini 32.360,00 EUR, razliko je krila Občina Ljutomer. Projektno dokumentacijo za izvedbo projekta je izdelal Domus projekt d.o.o. iz Ljutomera. Nadzor nad investicijo sta izvajala Štefan Baler iz Ljutomera in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor.

Otroška igrala v Cezanjevcih
Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je za potrebe ureditve igrišča kupila kombinirano igralo za Osnovno šolo Janka Ribiča Cezanjevci. Za izdelavo igrala je izbran Mitos d.o.o., pripravo terena je izvedel Nograd – Lotmerk d.o.o..

Otroška igrala na Glavnem trgu
Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je kupila tudi novo kombinirano igralo za Glavni trg v Ljutomeru. Obstoječe igralo se je obnovilo in je bilo  nameščeno na območju mesta Ljutomer.

Streha na objektu Ormoška 3 v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2013

V objektu  na Ormoški cesti 3 v Ljutomeru je bila izvedena menjava peči za centralno kurjavo in nameščeni so bili delilniki stroškov ogrevanja. Prav tako je bila obnovljena streha in izvedena kleparska dela, pri čemer je Občina Ljutomer financirala delež glede na delež lastnine v navedenem objektu.

Fasada na garderobah na nogometnem igrišču
Leto izvedbe: 2013

V letu 2013 je bila izvedena na objektu garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru fasada v vrednosti 11.476,26 EUR. Prav tako so bile urejene sanitarije za obiskovalce v vrednosti 6.026,93 EUR, nabavljen je bil še večji bojler za sanitarno vodo v vrednosti 2.135,28 EUR.

Ureditev vaško gasilskih domov
Leto izvedbe: 2013

Občina Ljutomer je v februarju 2012 podala vlogo na sedmi javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, za projekt »Ureditev vaško gasilskih domov v Občini Ljutomer«.  Vse zahtevane pogoje razpisa je uspelo zagotoviti petim prostovoljnim gasilskim društvom: Cezanjevci, Cven, Precetinci, Radomerje in Radoslavci.
Sofinancerska sredstva znašajo 67.437,89 EUR nepovratnih sredstev oz. 85 % upravičenih stroškov investicije.
Občina Ljutomer je kot prijavitelj in nosilec projekta z izvajalcem del, Prekmurka inženiring z.b.o., ki je bil izbran na javnem razpisu, 21. 1. 2013 podpisala pogodbo o izvedbi del na vseh petih gasilskih domovih. Dela si bila zaključena konec junija 2013. Vrednost del je znašala 89.910,53 EUR z DDV.
Z izvedbo projekta so se na objektih vaško gasilskih domov izvajala različna dela: rušitvena dela, tesarska dela, fasaderska dela, krovska dela, kleparska dela, mizarska dela, parketarska dela in pleskarska dela.

Strani