Zaključene investicije - leto

Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2012

Dela so bila izvedena v naslednjem obsegu: odstranjeno je bilo obstoječe dotrajano ostrešje s kritino ter izvedeno novo ostrešje z novo kritino, na novo so se uredile garderobe s sanitarijami in tuši, prostor za sodnika in prvo pomoč, prav tako se je uredilo ogrevanje in prezračevanje objekta. Vrednost sofinancerskih sredstev je znašala 26.276,00 EUR. Pogodbena vrednost del je znašala 72.867,85 EUR. Dela so bila končana oktobra 2012.

Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda v industrijski coni v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2012

Občina Ljutomer je z družbo KRKA d.d. Novo mesto sklenila Sporazum o sofinanciranju izgradnje kanalizacije v Industrijski coni v bližini obrata Krke d.d. v Ljutomeru. Dogovorjeno je bilo, da vsaka pogodbena stranka investicijo sofinancira v višini 50%. Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala skupaj 87.665,44 EUR, brez DDV

Zamenjava strešne kritine v Cezanjevcih
Leto izvedbe: 2012

Iz Proračunskega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer je v letu 2012 bila financirana zamenjava strešne kritine na večstanovanjskem objektu v Cezanjevcih 40a. Vrednost investicije je znašala 12.615,73 EUR.

Postavitev sončnih elektrarn na objektih v lasti Občine Ljutomer
Leto izvedbe: 2012

V letu 2011 so bile sončne elektrarne postavljene na objektu OŠ Mala Nedelja in OŠ Stročja vas. V letu 2012 pa tudi na strehi telovadnice pri OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru in OŠ Cvetka Golarja v Ljutomeru.

Rekonstrukcija dela LC 223200 Stročja vas – Podgradje, v naselju Stročja vas
Leto izvedbe: 2012

Projekt je obsegal širitev enega ali obeh robov vozišča in nadgradnjo obstoječega zgornjega ustroja z novim, ureditev ceste v odsekih s primerno podporno konstrukcijo, asfaltno ureditev vozišča, rešitev in obnovo odvodnjavanja, ureditev enostranskega pločnika, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče. Dolžina rekonstruirane obstoječe ceste znaša 605 m, dolžina pločnika pa 644 m. Občina Ljutomer je 2011 investicijo prijavila na javni razpis Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vloga je bila ugodno rešena  in pridobljena so bila sofinancerska sredstva v višini 85% od upravičenih stroškov projekta. Vrednost projekta je znašala 312.462,41 EUR.

Izgradnja tlačnega voda kanalizacijskega omrežja Stročja vas (2. faza)
Leto izvedbe: 2012

Gre za kanalizacijo, ki se nahaja pod novo cesto v Stročji vasi in se je izvajala sočasno z rekonstrukcijo dela lokalne ceste Stročja vas – Podgradje. Vrednost del je znašala 38.221,58 EUR, brez DDV.

Nova streha na gasilskem domu v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2012

PGD Ljutomer je v letu 2012 prekril streho na gasilskem domu. Občina Ljutomer je pomagala z rednimi sredstvi iz proračuna in namenskim dodatkom v višini 20.000 EUR.

Celovita prenova mestnega jedra
Leto izvedbe: 2012

V sklopu investicije je bilo urejenih 7 ulic in en trg. Na Starem trgu je bila urejena cesta v dolžini 130 m in pločnik v dolžini 260 m, prav tako je bila urejena javna razsvetljava in kanalizacija. Na Postružnikovi ulici je bila urejena cesta v dolžini 200 m, pločnik v dolžini 2 x 195 m, parkirišča v površini 970 m2, vodovod,  kanalizacija ter razsvetljava. Na Vrazovi ulici je bila urejena cesta v dolžini 240 m in pločnik v dolžini 240 m, ter javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Cesti Ivana Kavčiča je bila urejena cesta v dolžini 485 m in pločnik v dolžini 485 m. Urejeni so bili javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Užiški ulici je bila urejena cesta v skupni dolžini 415 m, pločnik v dolžini 245 m in parkirišča v površini 380 m2. Prav tako so bili urejeni javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Zacherlovi ulici je bila urejena cesta v dolžini skupaj 330 m, prav tako sta bila urejena vodovod in kanalizacija. Na Ulici Franca Kovačiča je bila urejena cesta v dolžini 293 m, javna razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Na Ulici ob progi je bila urejena cesta v dolžini 180 m in kanalizacija. V sklopu investicij so svoje kablovode v območje cest položili tudi upravljalci telekomunikacijskih vodov, kabelskega omrežja in elektro omrežja. Skupna vrednost gradbenih del je znašala 2.078.518,41 EUR z DDV. Celotna vrednost pogodbe ob upoštevanju vseh stroškov je znašala 2.162.184,01 EUR z DDV.  Sofinancerska sredstva pridobljena na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje organizacij iz naslova “Regionalni razvojni programi” v letu 2011 in 2012 znašajo v višini 85% upravičenih stroškov investicije oz. največ do 1.539.401,00 EUR. V letu 2011 je Občina Ljutomer za investicijo pridobila še sofinancerska sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin – ZFO – 1 v višini 92.000,00 EUR.

Izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe naselja Juršovka v Ljutomeru in ureditev otroškega igrišča
Leto izvedbe: 2012

Projekt je obsegal izgradnjo ceste, hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov, CATV, zaščito in prestavitve komunalnih vodov, predelavo električnega omrežja ter ureditev otroškega igrišča. S tem projektom so bile pridobljene 4 nove individualne parcele za stanovanjsko gradnjo in preko izvedene javne dražbe bila tudi prodana. Na otroškem igrišču so nameščena igrala za najmlajše ter igrišče za košarko. Vrednost gradbenih del je znašala skupaj 188.975,00 EUR z DDV.

Bivalna enota za vrtec Cezanjevci
Leto izvedbe: 2012

Občina Ljutomer je zaradi prostorske stiske izvedla prizidek k Osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci. Modularni objekt, ki ga je dobavil Trimo Investment d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje, bo tako namenjen izvajanju pouka za en razred osnovne šole.
Projektno dokumentacijo za prizidek k osnovni šoli je izdelala družba za geodetske in projektantske storitve, nepremičninsko posredovanje, Linije d.o.o., Glavni trg 14, Ljutomer.
Vrednost postavitve modularnega objekta znaša 42.115 EUR z DDV in vključuje vsa pripravljalna in zaključna dela ter izdelavo projektne dokumentacije za postavitev objekta.

Nabava opreme za konjeniški muzej v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2012

Investicija je obsegala nabavo panojev, vitrin za postavitev muzejskih eksponatov, pultov, polic, izdelavo stopničastega podesta, omar, osvetlitev muzejskih eksponatov, opreme varovalnega sistema muzejske zbirke in računalniške opreme. Vrednost investije je znašala 47.000,00 EUR brez DDV. Investicija je bila sofinanacirana iz kvote 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, kot projekt za izvajanje Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija.

Obnova Zadružnega doma na Cvenu
Leto izvedbe: 2012

V sklopu investicije je bila izvedena obnova ostrešja, fasade, stavbnega pohištva, zamenjava instalacij, ureditev scenske opreme in opreme pisarn. Vrednost projekta je znašala 579.243,76 EUR z DDV,  od tega je Občina Ljutomer pridobila 295.717 EUR sofinanciranja s strani Programa razvoja podeželja RS.

Zbirni kanal Pristava – Stročja vas
Leto izvedbe: 2012

Zgrajena dolžina gravitacijskih kanalov znaša 2271 m, skupna dolžina tlačnih vodov je 1230 m, skupaj torej 3501 m kanalizacije. Urejeno je odvodnjavanje in transport komunalnih odpadnih vod do skupne čistilne naprave Ljutomer. Investicijo je Občina Ljutomer v letu 2011 prijavila na javni razpis in vloga je bila ugodno rešena. Odobreno sofinanciranje Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sedaj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša v višini 100% upravičenih stroškov operacije. Vrednost projekta je znašala 399.465,73 EUR EUR.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja Šalinci – Krištanci – Grlava
Leto izvedbe: 2012

Zgrajeni so bili gravitacijski kanali v dolžini 5,172 km in tlačni vodi v dolžini 2,185 km. Kanalizacija je bila zgrajena v skupni dolžini 7,357 km. Na novozgrajeno kanalizacijo bo priključenih 119 hišnih priključkov, od tega 58 v Šalincih, 24 v Krištancih in 37 na Grlavi. Vrednost projekta je znašala 941.226,02 EUR EUR. Investicija je bila v letu 2011 delno sofinancirana iz sredstev 23. čl. Zakona o financiranju občin – ZOF-1 v višini 246.467,00 EUR, iz istega naslova je bila investicija v letu 2012 financirana v višini 331.203,00 EUR.

Rekonstrukcija letnega kopališča v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2012

Na območju Letnega kopališča v Ljutomeru je bilo v letu 2011 izvedeno investicijsko vzdrževanje in sicer zamenjava filtrov za čiščenje vode in obnova elektro omarice, v skupni višini 10.200 EUR. Prav tako je bilo realizirano plačilo za izdelavo projektne dokumentacije za otroški bazen v višini 21.600 EUR. V letu 2012 je bil izveden nakup zaščite pred zamrzovanjem olimpijskega bazena v vrednosti 7.020,00 EUR.

Obnova strešne kritine na OŠ Cvetka Golarja
Leto izvedbe: 2012

Zaradi dotrajane strešne kritine na OŠ Cvetka Golarja, se je Občina Ljutomer odločila za obnovo strehe in investicijo planirala v proračunu Občine Ljutomer za leto 2012. Vrednost del z je znašala 33.699,99 EUR brez DDV. Po obnovi strešne kritine je bila postavljena sončna elektrarna.

Sanacija strehe na mrliški vežici v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2012

V začetku leta 2012 se je izvedla sanacija strehe vežice v višini 10.953,84 EUR, ki je za nadaljno uporabo vežice v Ljutomeru bila nujno potrebna. Projekt je vseboval sanacijo betonske konstrukcije, popravilo ravne strehe mrliške vežice, popravilo tlakovane poti in začetek ureditve odvajanja padavinskih voda na starem delu pokopališča.