Svet za preventivo

PROGRAM DELA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

OBČINE LJUTOMER ZA OBDOBJE  2011 - 2014

 

U V O D

Zakon o voznikih (Ur. l. RS, št. 109/2010) v 6. členu opredeljuje naloge, ki jih mora izvajati Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. SPVCP lokalne skupnosti ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s Proračunom Občine Ljutomer ter drugih virov.

 

AKCIJE SPV OBČINE LJUTOMER

 1. PODROČJE PROMETNE VZGOJE NA OSNOVNIH ŠOLAH
 2. Priprave na kolesarske izpite

Priprave na teoretski in praktični del izpita v sodelovanju s Postajo policije Ljutomer in Avtošolo z območja občine Ljutomer.

 1. Izdelava načrtov varnih šolskih poti

Posebna ekipa SPVCP sestavljena iz strokovnjakov s področja prometne varnosti bo pregledala okoliše osnovnih in srednjih šol, kakor tudi načrte varnih šolskih poti in nanj dala eventualne pripombe v cilju izboljšanja prometne varnosti na šolah.

 1. Skrb za varen prevoz – nevarne šolske poti

Občina Ljutomer je pristojna, da organizira varen in racionalen prevoz šoloobveznih otrok, ki izpolnjujejo z zakonom določen kriterij oddaljenosti od šole. V primeru nevarne šolske poti, če jo tako razglasi SPV, je lahko oddaljenost od šole manjša kot je z zakonom določena. SPVCP je tako pristojen za razglasitev nevarnih šolskih poti.

 1. Preventivni dnevi v septembru – prvi šolski dnevi

Organizira in izvede se že tradicionalno uspešna akcija prvi šolski dnevi v sodelovanju s Policijsko postajo Ljutomer, ZŠAM Ljutomer, AMD Ljutomer, Gasilskimi društvi v občini Ljutomer ter drugimi zainteresiranimi za varnost šoloobveznih otrok.

 1. Udeležba učencev na tekmovanju kaj veš o prometu

Za učence osnovnih šol se bo organiziralo tekmovanja kaj veš o prometu. Tekmovanja bodo potekala v dveh kategorijah in sicer učenci na kolesih in učenci na kolesih z motorjem. Tekmovalci se bodo pomerili v poznavanju cestno prometnih predpisov in spretnostni vožnji na poligonu. V letu 2011 bo medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« potekalo na OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru in sicer v mesecu maju.

 1. Dnevi brez v avtomobila na osnovnih šolah in vrtcih

Osnovne šole in vrtci bodo enkrat mesečno organizirali dan brez avtomobila, v katerem bodo skušale starše otrok prepričati, da skupaj z učenci pridejo v šolo brez avtomobila. Rok: enkrat mesečno skozi šolsko leto

 

 1. PREVENTIVNE AKCIJE
 2. Akcija POHODI PLIN POČASNEJE

Akcija v organizaciji in izvedbi PP Ljutomer in PPP Murska Sobota, v sodelovanju s SPVCP Občine Ljutomer in avtošolo z območja Občine Ljutomer.

 1. Akcija Z GLAVO NA ZABAVO, NAM SE ROLA BREZ DROGE IN   ALKOHOLA

Akcijo izvaja Mladinski center Ljutomer v sodelovanju SPVCP Občine Ljutomer.

 1. Skrb za prometno signalizacijo in prometno varnost

SPVCP Občine Ljutomer bo  aktivno sodeloval s pristojnimi službami Občine Ljutomer ter PP Ljutomer pri postavljanju vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, kakor tudi pri regulaciji prometnih tokov s ciljem izboljšanja prometnih tokov in prometne varnosti nasploh. Prav tako bo SPVCP ocenjeval nevarne odseke cest, pločnikov in kolesarske poti ter predlagal ustrezne izboljšave.

 1. Izobraževanje srednješolcev in starejših občanov

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer bo v okviru obveznih izbirnih vsebin organizirano izobraževanje o prometni varnosti na naših cestah. Prav tako se bo po posameznih krajevnih skupnostih izvajalo izobraževanje starejših občanov glede obnašanja v prometu, ki jih bosta izvajala policijska Postaja Ljutomer in Združenje šoferjev in avtomehanikov Ljutomer.

 

 1. OSTALE AKCIJE
 2. Sodelovanje v akciji v troje.si

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer bo poleg občin Piran, Jezersko, Maribor in Ljubljana aktivno sodeloval pri izvedbi akcije v troje, ki bo vodena s strani Agencije za prometno varnost Republike Slovenije. V sklopu akcije so po v mesecu maju promoviralo prevoz na delo s kolesi.

 1. Izvedba promocije akcij Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer na Prleškem sejmu v Ljutomeru

Na prleškem sejmu bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skupaj s policijo in Agencijo za varnost v prometu Republike Slovenije aktivno promoviral prometno preventivo. Na samem sejmu bodo predstavljene različne demonstracijske naprave, razdeljevalo pa se bo tudi preventivno gradivo.

 

ZAKLJUČEK

Načrtovane naloge bo možno opraviti le pod pogoji, da vsi akterji odgovorno sprejmejo zadevne zadolžitve in dosledno ter strokovno izvršijo svoje zadolžitve.

Zastavljeni cilji so v okviru razpoložljivih finančnih sredstev zagotovljenih v Proračunu Občine Ljutomer za leto 2011. Obseg akcij v prihodnjih letih bo odvisen od višine zagotovljenih sredstev.

 

Predsednik SPVCP Občine Ljutomer

             Marjan MUNDA  

 

 

Poročilo o izvedbi akcij v okviru programa dela SPVCP Občine Ljutomer za leto 2013

 

 1. Priprave na kolesarske izpite

V letu 2013 so predstavniki Policijske postaje Ljutomer aktivno sodelovali s šolami pri opravljanju kolesarskih izpitov. S strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bile zagotovljeni popisni listi za pregled koles in nalepke varno kolo.

 1. Preventivni dnevi v septembru – prvi šolski dnevi

Pred začetkom novega šolskega leta je bilo poskrbljeno za pregled varnih šolskih poti, obnovitev talnih označb, ki označujejo bližanje krajem, kjer se nahajajo šole, označitev prehodov za pešce ter barvanje srčkov.

 1. Udeležba učencev na tekmovanju kaj veš o prometu

Za učence osnovnih šol se je organiziralo tekmovanja kaj veš o prometu. Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah in sicer učenci na kolesih in učenci na kolesih z motorjem. Tekmovalci so se  pomerili v poznavanju cestno prometnih predpisov in spretnostni vožnji na poligonu. Medobčinsko tekmovanje ni bilo izvedeno, saj SPV občine Križevci, ki je bil zadolžen za organizacijo tekmovanja le tega ni izvedel.

 1. Dnevi brez v avtomobila na osnovnih šolah in vrtcih

Osnovne šole in vrtci so enkrat mesečno organizirali dan brez avtomobila, v katerem so skušale starše otrok prepričati, da skupaj z učenci pridejo v šolo brez avtomobila.

 1. Udeležba v akciji »Pasavček«

V sklopu akcije so bila šolam in vrtcem zagotovljena promovcijska gradiva. Šole in vrtci so sami poskrbeli za izvedbo akcije.

 1. Izobraževanje srednješolcev in starejših občanov

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je bilo v okviru obveznih izbirnih vsebin organizirano izobraževanje o prometni varnosti na naših cestah. Prav tako se je po posameznih krajevnih skupnostih izvajalo izobraževanje starejših občanov glede obnašanja v prometu, ki sta jih izvajala policijska Postaja Ljutomer in Združenje šoferjev in avtomehanikov Ljutomer.

 1. Sodelovanje v akciji v troje.si in v evropskem tednu mobilnosti

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer je aktivno s promocijo sodeloval pri izvedbi akcije v troje.si, in tako v mesecu maju promoviral prevoz na delo s kolesi. V sklopu evropskega tedna mobilnosti so bile organizirane številne dejavnosti, ki se nanašajo tudi na področje prometne preventive.

 

Predsednik SPVCP Občine Ljutomer:

Marjan Munda