Investicije v teku

V teh dneh se nadaljujejo dela povezana z ureditvijo komunalne infrastrukture v Cezanjevcih. Občina Ljutomer je v lanskem letu delno že zgradila komunalno infrastrukturo do novega vrtca v Cezanjevcih, zdaj pa se bodo dela nadaljevala z ureditvijo pločnika ob cesti in brvi za pešce. Doslej sta bila že zgrajena vodovod in električni vod ter delno tudi javna razsvetljava, ki bo zdaj prav tako dokončana. Občina Ljutomer je avgusta objavila naročilo za izbiro izvajalca del. Prijavili so se štirje ponudniki, kot najugodnejši ponudnik pa je bil izbran Legartis d.o.o. iz Trimlinov. Dela bo izbrani izvajalec del opravil za dobrih 60 tisoč evrov. Dela bodo končana do 15. novembra 2017.

 

V županatu Mestne hiše je 19. 7. 2017 potekal podpis pogodbe za Dobavo in montažo dvižne ploščadi v Osnovni šoli Stročja vas.

Občina Ljutomer je namreč v sodelovanju z Osnovno šolo Stročja v mesecu juniju 2017 pristopila k zbiranju ponudb za ureditev dvižne ploščadi, ki bo v veliko pomoč gibalno oviranim osebam.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo sredi eseca julija 2017 izbrano podjetje CASTER dvigala, d. o. o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor. Vrednost dvižne ploščadi in aluminijastega jaška, ki bo zaprt z varnostnim steklom, ter drugih spremljajočih stroškov skupaj znaša 29.499,60 EUR.

Investicijo bosta sofinancirali Občina Ljutomer iz proračunskih sredstev in Osnovna šola Stročja vas, ki je v ta namen zbrala skupaj približno 16.000,00 EUR (donacije, zbrana sredstva od zbiranja zamaškov).

Dela se bodo predvidoma začela izvajati v času poletnih počitnic, meseca avgusta. Rok za dokončanje vseh del in začetek uporabe dvižne ploščadi je do konca oktobra 2017.

 

V županatu Mestne hiše Ljutomer je 19. 7. 2017 potekal podpis pogodbe za Izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Cven (delno) in naselju Krapje. Skupna dolžina gravitacijskih kanalov, ki jih je treba zgraditi znaša 7.043 m, dolžina tlačnih vodov pa 1.097 m. Del kanalizacijskega omrežja v naselju Cven in naselju Mota je bil zgrajen že v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C.

Občina Ljutomer je 17. 5. 2017 objavila naročilo za izbiro izvajalca Izgradnje kanalizacijskega omrežja za naselji Cven (delno) in Krapje (kjer kanalizacijsko omrežje še ni bilo zgrajeno). Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Legartis, d. o. o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, in sicer za ceno 1.044.414,76 EUR.

Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 12. 6. 2017, predloženih je bilo šest ponudb. Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan 22. 6. 2017.

Projektno dokumentacijo za izgradnjo omenjenega  kanalizacijskega omrežja je izdelal Svetovanje in inženiring, Rudi Sever s. p. iz Stročje vasi.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Proplus, d. o. o., iz Maribora, stroški nadzora bodo znašali 5.700,00 EUR.

Varnostni načrt je pripravilo podjetje DAING d. o. o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci, ki bo izvajalo tudi koordinacijo varstva pri delu.

Projekt bo sofinanciran s sredstvi pridobljenimi v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin – ZFO-1. Nepovratna sofinancerska sredstva iz tega naslova znašajo 160.261,00 EUR, povratna pa 240.000,00 EUR. Občina Ljutomer bo za predmetno investicijo najela še kredit pri najugodnejši poslovni banki v višini 500.000,00 EUR. Razlika do celotne vrednosti projekta bo krita s sredstvi iz proračuna Občine Ljutomer.

Začetek investicije je predviden takoj po podpisu izvajalske pogodbe, torej v začetku meseca julija 2017. Rok končanja je do konca meseca novembra 2017.

 

Občina Ljutomer je v sredo, 17. maja 2017, z izvajalcem Nograd Lotmerk d.o.o. podpisala pogodbo za sanacijo mostu čez potok Turja v Sitarovcih. Most predstavlja cestni objekt na občinski javni poti št. 723801, ki  je dotrajan in tako nevaren za uporabnike ceste. Sanacija bo zajemala sanacijo zgornje plošče mostu in opornih peruti ter utrditev struge potoka. Vrednost del znaša 19.974,06 evra z DDV. Dela bodo končana do 15. avgusta 2017.

Pričela se je rekonstrukcija dela lokalne ceste Mekotnjak – Lahonci, skozi naselje Desnjak. Na podlagi javnega naročila, ki ga je objavila Občina Ljutomer, je bilo za izvedbo del  izbrano podjetje Nigrad d.o.o. iz Maribora. Pogodbena vrednost del znaša 115.905,69 evra (vključen DDV). Predaja del je bila opravljena 19. aprila 2017, dela pa morajo biti končana do 19. junija 2017. Nadzor nad izvedbo del izvaja BNG, Bojan Safran s.p., s Kapelskega Vrha, ki je izdelal tudi projektno dokumentacijo za izvedbo investicije. Gre za 1.315 metrov dolg odsek lokalne ceste, na katerem se bodo izvedle lokalne sanacije spodnjega ustroja, na koncu pa bo izvedena preplastitev celotnega odseka ceste, v sklopu katerega bo urejeno tudi odvodnjavanje ceste.

Občinski svet Občine Ljutomer je na 14. redni seji, ki je potekala 22. marca 2017, sprejel tudi Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ljutomer. V finančni perspektivi 2013–2020 razpisi s področja energetskih obnov namreč temeljijo na javno-zasebnem partnerstvu, ne pa več na neposredni prijavi občine na razpis za nepovratna sredstva. Tako bo poskušala Občina Ljutomer preko razpisa najti zasebnega partnerja, ki bo skupaj z nepovratnimi sredstvi kohezijskega sklada, sredstvi proračuna občine in lastnimi sredstvi obnovil štiri objekte – Glasbeno šolo Ljutomer, Osnovno šolo  Cezanjevci, vrtec v Ljutomeru in telovadnico z veznim hodnikom pri Osnovni šoli Ivana Cankarja v Ljutomeru. Gre za celovito energetsko obnovo omenjenih objektov, ki bo obsegala ovoj stavb, prenovo razsvetljave, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo stropov, podstreh ter zamenjavo kotlovnic in energentov. Ukrepi se glede na potrebe po objektih malenkostno razlikujejo. Pri prenovi stavbe glasbene šole bo potrebno hkrati pristopiti tudi k statični sanaciji in notranji ureditvi, da se bo objekt po zaključku investicije lahko začel uporabljati. Višina upravičenih stroškov energetske obnove je ocenjena na 1,01 milijona evrov, neupravičenih pa na pribl. 0,5 milijona evrov. Končne vrednosti bodo znane po predaji vse projektne dokumentacije. V primeru uspešne prijave se izvedba predvideva v letu 2018.

V času zime 2016 - 2017 je občinska javna pot v Globoki št. JP 724912, zaradi zimske zmrzali do velikih globin in hitre odjuge, neustreznega spodnjega ustroja in odvodnjavanja ter neurejenih lastniških razmerij na spodnjem delu postala neprevozna. Navedene javne poti ni bilo mogoče več normalno vzdrževati, zato je Občina Ljutomer za ureditev te ceste iz sredstev proračunske rezerve namenila 31.463,43 EUR. Gre za nujno potreben ustrezen večji intervencijski poseg, s katerim se bo ustrezno zamenjal celoten spodnji ustroj  ter izvedlo asfaltiranje kritičnega oseka v dolžini 163 m in širini 3 m vključno z ureditvijo ustreznega odvodnjavanja. S tem bo cesta spet normalno prevozna, krajanom pa bo omogočen neoviran dostop do njihovih domov. Dela  izvaja podjetje Nograd Lotmerk, d.o.o., zaključena pa bodo do konca meseca maja 2017.

V Ljutomeru konferenca projekta CoolHeating

 

Občina Ljutomer in podjetje Skupina Fabrika d.o.o. sta  24. 1. 2017 v prleški prestolnici pripravili prvo od petih konferenc projekta CoolHeating. Občina Ljutomer je v letu 2016 začela z izvajanjem tega projekta, ki je osredotočen na tržno uveljavljanje malih modularnih daljinskih sistemov ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov za lokalne skupnosti. Projekt se izvaja znotraj programa Horizont 2020, vključenih pa je enajst partnerjev iz osmih držav. Vrednost projekta, ki je usmerjen v podporo pri izgradnji malih modularnih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v državah jugovzhodne Evrope, je 1,6 milijona evrov.

»Želim, da izmenjave teh praks prinesejo tudi konkretne rezultate, da bomo v prihodnje uspeli pridobiti določene vire financiranja za implementiranje takega projekta v življenje,« je v uvodu konference dejala županja mag. Olga Karba. Tokratna konferenca je gostila eminentne strokovnjake iz Avstrije, Danske in Slovenije, ki so tudi na primerih dobrih praks predstavili daljinsko ogrevanje. Torben Jorgensen je spregovoril o daljinskem ogrevanju na Danskem, sam postopek izgradnje daljinskega sistema ogrevanja je predstavil Christian Doczekal iz Avstrije, Andrej Premk iz avstrijskega podjetja za proizvodnjo energije Herz je govoril o pečeh na biomaso in logistiki, s praktičnimi izkušnjami na tem področju ogrevanja pa sta udeležence konference seznanila tudi Christian Engel iz Avstrije in Gele Angel Sunja iz Slovenije. »Primeri dobrih praks iz tujine so odlično vodilo za nadaljnje izvajanje projekta. Dejstvo je, da se v preteklih dveh letih v Sloveniji na tem področju ni veliko premaknilo, bo pa v prihodnje drugače, saj se končno uveljavljajo konkretne spremembe na osnovi spremenjenega energetskega zakona. Tako se v bližnji prihodnosti pričakujejo razpisi za sofinanciranje izgradnje daljinskih sistemov ogrevanja. Tudi v ljutomerski občini, predvsem na nekaterih območjih podeželja, se bomo tako lahko lotili takšnih projektov,« je dejal Rok Sunko iz Skupine Fabrika, ki bo skupaj s sodelavci maja v Ljutomeru pripravil še delavnico, na kateri bodo predstavljeni postopki pridobivanja investicijskih sredstev za izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja.

Rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju je v zaključni fazi. Rok za dokončanje del je 15. 2. 2015.  Izvesti je potrebno še  kanalizacijsko omrežje na kanalu K4, saj zaradi usklajevanja z enim od lastnikov zemljišča ni bilo možno pričeti prej z gradnjo. Izvesti je še potrebno tudi hišne priključke na vodovodnem omrežju.  Ker lastniki  pri nekaterih objektih ne vedo, kje poteka vodovodni priključek, v nekaterih primerih pa so na vodovodne priključke navozili zemljo, ima izvajalec velike težave glede prevezave obstoječih cevi v novi vodovodni jašek. Iz navedenega prevezave hišnih priključkov ne bodo dokončana do 15. 2. 2015. Težave pri izvedbi priključkov pa so tudi nizke temperature.Prenova dotrajane infrastrukture zajema rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.300 m, rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v dolžini 2.400 m in meteorne kanalizacije v dolžini 2.100 m ter vse prevezave obstoječih priključkov na novo omrežje. Prav tako se je izvedlo novo prečkanje železniške proge s podvrtanjem zaradi izvedbe fekalne kanalizacije. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom izbran izvajalec Legartis d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 905.511,92 EUR, brez DDV.

Osnutek sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev poslovno proizvodne cone v Ljutomeru (Krka) je pripravljen. Predstavniki Krke so v postopku pridobivanja soglasja lastnika, zaradi spreminjanja meje območja OPPN. Družba Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto ima namreč v načrtu gradnjo prizidka na severno-zahodni strani obstoječega kompleksa, neposredno ob centralnem objektu. Gradnja prizidka je načrtovana na zemljišču s parc. št. 1082/3 in 1086 k.o. Ljutomer. Prizidek bi naj bil zgrajen do meseca maja 2015.

Ekološki otok v Godemarcih je bil urejen v mesecu  oktobra 2014. K ureditvi ekološkega otoka v Globoki se bo pristopilo po sprejetju proračuna 2015. V fazi je ureditev soglasja lastnikov za poseg na zemljišče. V Stročji vasi ni predvidena ureditev ekološkega otoka, saj sta urejeni že dve lokaciji. Ekološki otoki pomembno prispevajo k prizadevanjem za ohranjanje našega lepega okolja.

V postopku je izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Občina Ljutomer je 24. 10. 2014 v Čakovcu podpisala Sporazum o partnerstvu in začela pripravljati aktivnosti v zvezi s strategijo izvajanja projekta Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo, z akronimom Dobra voda za vse, ki ga je odobril skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 dne 17. 12. 2013. Kot vodilni partner operacije nastopajo Međimurske vode d.o.o. Čakovec, med projektnimi partnerji, pa poleg Občine Ljutomer sodeluje podjetje Hrvatske vode iz Varaždina, Javna ustanova za varstvo narave Međimurska priroda, UNIVERZA V MARIBORU s Filozofsko fakulteto, Ekoremediacijskim centrom (ERM center), Ekoremediacijski tehnološki center – ERTC, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Križevci, Občina Razkrižje in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer bo s tem projektom pridobila Projektno dokumentacijo za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod v dveh razpršenih naseljih območja občine Ljutomer, in sicer za naselji Cezanjevci in Branoslavci.

Idejna zasnova je bila predana, projektna dokumentacija pa bo predana v mesecu februarju 2015. Takoj po sprejetju proračuna se bo naročilo še PZI dokumentacijo za oporne zidove in zasaditev.

Projektna dokumentacija za odvodnjavanje meteornih voda v naselju Babinci je v zaključni fazi. Manjkajo še tri služnostne pogodbe. Padavinske vode, še zlasti ob taljenju snega, v Babincih povzročajo v zadnjih letih vedno več težav. Zato je Občina Ljutomer v letu 2013 naročila projektno dokumentacijo za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v naselju Babinci. Ureditev bo zajemala izgradnjo meteorne kanalizacije in ureditev odprtih jarkov. Skupna dolžina potrebne ureditve znaša 986 m. Ocenjena vrednost del znaša 105.000 EUR brez DDV.

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN EUP BI 03) za apartmajsko naselje v Biotermah Mala Nedelja  je v postopku priprave predloga na podlagi prejetih smernic in zahtev nosilcev urejanja prostora za pridobitev pozitivnih mnenj. Javna razgrnitev je potekala v času od 5. 12. 2014 do vključno 3. 1. 2015, v prostorih Občine Ljutomer.

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture na obravnavanem območju. Izvedena je bila dovozna cesta B do parcel v gramozirani obliki. Gre za zemljišča na območju Juršovke, ki bodo namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih hiš. V I. fazi ureditve stanovanjske soseske je bilo pridobljenih okrog 8 parcel v velikost cca od 840 do 1100 m2. Urbanistična zasnova je bila izdelana maja 2011.Sredi novembra 2013 je bila naročena tudi projektna dokumentacija (PGD) za izgradnjo komunalne infrastrukture za ta zemljišča in izdelava geološkega poročila.

Dela so bila v celoti že končana na cesti Cuber. Asfaltirala se je cesta v skupni dolžini 1.074 m in širini 3m. Pravkar pa potekajo dela na zadnjem odseku kolesarske steze. Pogodbena vrednost del znaša 194.594,66 EUR, brez DDV. Rok končanja del je podaljšan do junija 2015 zaradi sočasne izgradnje podvoza. V sklopu investicije se bo izvedla tudi izgradnja asfaltirane kolesarske steze v skupni dolžini 1.560 m in širini 2 m. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

Naročena je bila izdelava strokovnega poročila glede statične stabilnosti ter mehanske odpornosti nosilnosti konstrukcijskih elementov.

V sklopu projekta se izvajajo naslednje investicije:

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v KS Cven

Skupaj je predvidenih 9.906 m kanalizacijskega omrežja na področju KS Cven. V naselju  Mota je zgrajene 2.386 m gravitacijske ter 1.642 m tlačne kanalizacije. Hkrati se izvajajo dela na hišnih priključkih. Skupaj je izvedenih 105 hišnih priključkov. V naselju Mota je potrebno zgraditi še dve črpališči odpadnih voda, s tem bodo dela na kanalizaciji v tem naselju zaključena. V naselju Cven je zgrajene 1.381 m gravitacijske ter 1.159 m tlačne kanalizacije. Potrebno je še za izgraditi 1.046 m gravitacijske ter 1.197 m tlačne kanalizacije. V naselju Cven se hkrati tudi izvajajo hišni priključki. V naselju Cven je prav tako potrebno zgraditi še dve črpališči odpadnih voda.

Izgradnja vodovoda Branek

Z izgradnjo vodovoda Branek se bo pričelo v naslednjih dneh. Dolžina vodovoda bo znašala 1.281 metrov.

Izgradnja vodovoda do vodohrana VH Branek

Z izgradnjo vodovoda do vodohrana VH Branek se bo pričelo v naslednjih dneh. Dolžina vodovoda bo znašala 573 metrov.

Vodovod Kamenik

Od skupne dolžine 2.123 m je do sedaj zgrajenih 1.450 m. Pogodbena vrednost del znaša 175.148,44 EUR.

Vodovodno omrežje za naselje Kozara

Izdelana je dokumentacija za izgradnjo vodovoda Kozara v sklopu projektov izgradnje sistema C. Izvedba je planirana najpozneje do konca leta 2015.

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje I

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje I V = 50 m3, je v izgradnji. Izvajajo se gradbena dela. Pogodbena vrednost znaša 159.725,90 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje II

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje II, V = 100 m3 je v izgradnji. Izvajajo se gradbena dela. Pogodbena vrednost znaša 185.385,38 EUR (brez DDV).

Vodovod Plavčak – Ilovci

Nadaljuje se z gradnjo vodovoda Plavčak – Ilovci v skupni dolžini 1.109 m katerih pogodbena vrednost znaša 134.801,22 EUR (brez DDV).

Vodovod VH Moravski vrh – VH Mala Nedelja

Vodovod VH Moravski vrh – VH Mala Nedelja je v izgradnji. Zgrajenih je 2.300 m vodovoda od skupne dolžine 3.144 m. Pogodbena vrednost znaša 453.756,86 EUR (brez DDV).

Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema na Kamenščaku v dolžini 9.094,70 m z 8 črpališči in 11 razbremenilnimi regulacijskimi objekti na obstoječem kanalizacijskem sistemu. Ocenjena vrednost projekta znaša cca 2.600.00 EUR, brez DDV. Občina Ljutomer je projekt vključila v Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije in ga je prijavila maja 2014 na t.im. 8. Javni razpis za razvoj regij. Pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Vloga ni bila ugodno rešena, zato  se h gradnji kanalizacije v letu 2014 ni pristopilo. Projekt bo prijavljen na drug ustrezen javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.

V Občini Ljutomer je skupno 280 km občinskih cest, ki so bile v letu 2014 vzdrževane v višini 395.000 EUR.

Starost in dotrajanost objekta je začela povzročati tveganja za varnost, zato je potrebno sanirati statično nestabilnost, mehanske neodpornosti objekta, zamenjati okna in vrata ter električne in strojne inštalacije. Zato je bila v novembru 2013 naročena izdelava posnetka geodetskega načrta, izmer na objektu ter posnetek obstoječega stanja, načrt arhitekture, načrt konstrukcije, izdelava geomehanskih preiskav in geomehanskega poročila za objekt. Za projekt se bo, v skladu s smernicami Glasbene šole, izvedla tudi inštalacijska dela, ki se bodo prilagodila predvideni razporeditvi prostorov. Projekt nameravamo prijaviti na primeren javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za Pločnik ob LC 223331 v Mali Nedelji.