Investicije v teku

Fundacija za šport je oktobra 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022. Občina Ljutomer je na navedeni javni razpis prijavila projekt Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru. Odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev v višini 13.269 evrov je Občina Ljutomer kot investitor prejela 22. maja 2020.

Trenutno potekajo aktivnosti glede zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Ocenjena vrednost projekta znaša 39.400 evrov. Nastali bodo še stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora nad investicijo. Delase bodo pričela izvajati po podpisu izvajalske pogodbe in uvedbi v delo, končana bodo predvidoma v treh tednih. V sklopu investicije bo obnovljena tesnost bazenske školjke, zamenjani bodo tudi dotrajani reflektorji.

Konec aprila 2020 se je pričela urejati protiprašna zaščita na kasaški stezi na hipodromu v Ljutomeru. Voda za potrebe razpršenja se bo črpala iz lastne vrtine. Medsebojni dogovor med Občino Ljutomer in Kasaškim klubom Ljutomer je bil podpisan v začetku leta 2020, izvedeno je bilo tudi zbiranje ponudb za izbiro izvajalca del. Dela izvaja najugodnejši ponudnik Vrtnarske storitve, Janko Kelenc s.p. iz Bukovcev 51, nadzor nad investicijo pa ATRIJ d.o.o. iz Odrancev. Investicijo v skladu z dogovorom krijeta Občina Ljutomer v višini 35.000 evrov, razliko do pogodbene vrednosti v višini 13.737 evrov pa krije Kasaški klub Ljutomer, kakor tudi celotne stroške nadzora. Dela na investiciji potekajo v skladu s terminskim planom in bodo končana v prvi polovici maja 2020.

Naše kraje je v mesecu septembru 2018 zajelo močno deževje, zaradi česar so narasli številni potoki. Potok Turja je tako s svojo naraslo vodo poškodoval oz. uničil mostova v Drakovcih in Kuršincih. Takoj po dogodku se je opravil ogled na terenu in pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo. Ta je bila z vsemi ustreznimi soglasji pripravljena konec meseca oktobra.

Na mostu v Drakovcih se je s sanacijskimi deli pričelo v začetku meseca novembra. V prvi fazi se dokončno odstranijo betonski temelji starega mostu in se na isti lokaciji postavi novi armiranobetonski škatlasti propust širine 5,50 metrov in dolžine 5,75 metrov, svetli profil pretoka pa znaša 5,05 metrov x 3,25 metrov (dolžina x višina). V drugi fazi se bodo uredile brežine iz lomljenca (večje skale) v betonu. Te bodo segale nekje v dolžini 10 metrov gor vodno in dol vodno, vse do urejenega armiranobetonskega praga v koritu Turje.
V koliko bodo vremenske razmere ugodne, bo most v Drakovcih za promet odprt v prvi polovici decembra.

K sanaciji mostu v Kuršincih se bo pristopilo takoj, ko bo urejena oz. zabetonirana spodnja plošča mostu v Drakovcih, kar bo predvidoma v drugi polovici meseca novembra.

Občina Ljutomer sodeluje v projektu Movecit, podrobnosti povezane z aktivnostmi v projektu pa so na novinarski konferenci predstavili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predstavnica Sinergije Katja Karba in Mitja Kolbl iz ljutomerske občinske uprave.

Projekt Movecit, ki nosi daljši naslov Vključevanje zaposlenih iz javnih organov/uprav pri vzpostavljanju trajnostne mobilnosti in mobilnostnega načrtovanja, je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa INTERREG Central Europe. Projekt traja 36 mesecev in se je začel izvajati junija 2016. Razvojna agencija Sinergija je v projektu vodilni partner, v projektu pa sodelujejo še partnerji iz sedmih srednjeevropskih držav, med drugim tudi Občina Ljutomer kot drugi slovenski partner in pilotno mesto.

V sklopu projekta MOVECIT je Občina Ljutomer pridobila mobilnostni načrt, ki strateško načrtuje mobilnostne ukrepe za spodbujanje trajnostnih prihodov na delovno mesto med zaposlenimi. Enega izmed pilotnih ukrepov je ljutomerska občina že izvedla in sicer postavitev pokrite kolesarnice na občinskem dvorišču ter nabavo treh električnih koles z opremo. Kolesarnica tako nudi pogostejšo in varno uporabo koles do delovnega mesta, električna kolesa pa spodbujajo krajše trajnostne službene poti. Ukrepi, ki so bili izbrani v načrtu, se navezujejo prav tako na ukrepe iz Celostne prometne strategije (CPS), saj je tako možno doseči realnejšo izvedbo, kajti CPS je sprejet na občinskem svetu in zagotavlja večji finančni prispevek. Ukrepi mobilnostnega načrta se navezujejo na mehke aktivnosti, kot so usposabljanja zaposlenih na področju trajnostne mobilnosti, promocija trajnostne mobilnosti in spodbujanje sopotništva ter urejanje parkirne politike, med tem ko se pa drugi navezujejo na infrastrukture ukrepe, ki spodbujajo predvsem kolesarske povezave med mesti in vasmi ter povezovanje med občinami. Med drugim Razvojna agencija Sinergija skrbi za promocijsko kampanjo med zaposlenimi, s tem ko jih občasno obvešča preko e-novic.

Občina Ljutomer bo na koncu projekta pridobila rezultate uspešnosti pilotnega ukrepa, saj ves čas spremlja napredek uporabe e-koles in kolesarnice ter se bo lahko na podlagi končne ocene lažje odločila za nadaljnje ukrepe.

Družba Nograd d.o.o. s Hotize, kot najugodnejši ponudnik, bo v prihodnjih tednih uredila manjkajoče kolesarske povezave v Ljutomeru. Pogodbo sta v sredo, 25. julija 2018, podpisala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in predstavnik družbe Nograd d.o.o. Peter Prša. Vrednost del znaša 271.629,96 evra. Nepovratna sredstva, ki so bila pridobljena na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, znašajo 65.107,51 evra. Na razpis za izbiro izvajalca gradbenih del za izgradnjo kolesarske steze in pločnika so ponudbe oddali trije ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Nograd d.o.o., ki bo dela izvajal skupaj s podizvajalcem Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o. Rok končanja je predviden najpozneje do konca novembra 2018.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan  Sekereš s.p. iz Lendave. Stroški nadzora bodo znašali 4.270 evrov. Projektno dokumentacijo je izdelal BNG, Bojan Safran s.p. s Kapelskega Vrha. Stroški so znašali 17.690 evrov. Varnostni načrt je izdelal Daing d.o.o. iz Beltincev, ki bo izvajal tudi koordinacije varstva pri delu na gradbišču.

V sklopu investicije se bosta uredila obojestranska kolesarska steza in pločnik v dolžini 850 metrov (na vsaki strani regionalne ceste po 425 metrov). Urejena bo tudi javna razsvetljava, prečkanja čez regionalno cesto ter uvozi v Ulico generala Maistra in Ulico Viktorja Kukovca, kateri bodo skladno z zahtevami razpisa dvignjeni in bodo dajali prednost kolesarjem pred avtomobili. V sklopu investicije bosta postavljena še dva števca za kolesarje, ki bosta spodbujala samo kolesarjenje, po drugi stani pa bosta pridobivala podatke, ki jih bo Občina Ljutomer lahko koristno uporabila.

Ljutomer bo dobil novo asfaltno igrišče za rokomet in futsal. Pridobitev za športnike ljutomerske občine bo stala na lokaciji za Športno izobraževalnim centrom (ŠIC) Ljutomer, kjer sta bila v preteklosti urejena košarkarsko igrišče in skate park. Občina Ljutomer je investicijo januarja 2018 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Vloga je bila ugodno rešena, z odločbo pa so bila Občini Ljutomer dodeljena sofinancerska sredstva v višini 13.125 evrov. V juniju 2018 je Občina Ljutomer izvedla zbiranje ponudb in kot najugodnejšega izvajalca izbrala Legartis d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 48.332,35 evra, z DDV. Rok končanja del je do 31. julija 2018. Ljutomerska županja mag. Olga Karba je z direktorjem Legartisa d.o.o. Matjažem Hozjanom pogodbo podpisala v sredo, 20. junija 2018. Poleg izgradnje igrišča bodo postavljene še klopi ob igrišču in koš za smeti.

Občina Ljutomer se je lotila urejanja komunalne infrastrukture v naselju Babinci. V letu 2017 je bila pridobljena projektna dokumentacija, aprila 2018 pa je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. Svojo ponudbo sta oddala dva ponudnika. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Legartis d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, ki je svojo ponudbo podal skupaj s partnerjem GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Pogodbena vrednost del znaša skupaj 1.521.048,17 evra, brez DDV. Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktor Legartisa d.o.o. Matjaž Hozjan sta pogodbo podpisala v sredo, 20. junija 2018. Projekt zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda, izgradnjo javne razsvetljave in asfaltiranje občinskih cest. Za izvedbo projekta je predvideno najetje kredita v višini 500.000 evrov.

Občina Ljutomer je v letu 2017 skupaj s partnerjema Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika, d. o. o., uspela na 2. javnem pozivu LAS Prlekija z operacijo Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer ali skrajšano Ljutomer naše mesto. Celotna vrednost operacije znaša 29.592,26 €, delež 80 % upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mesto Ljutomer je znano v širšem slovenskem prostoru kot taborsko, kasaško, filmsko in vinsko mesto. Ker je turizem v mestu Ljutomer potrebno povezati, bodo partnerji z lokalnimi ponudniki razvili skupni turistični produkt, ki bo vključeval značilno in prepoznavno kulturno, naravno in zgodovinsko dediščino mesta Ljutomer.

V okviru omenjene operacije bo izdelan turistični katalog mesta v treh jezikih, promocijska zloženka na temo kasaštva, pripravljene bodo vsebine za spletne strani in postavljena razlagalna tabla ob vhodu na hipodrom Ljutomer.   

V Parku 1. slovenska tabora bodo zamenjane razlagalne table, postavljena bo tudi nova dodatna razlagalna tabla, zamenjala se je uničena komunalna oprema ter uredil dotrajani edukacijski nasad, in sicer gre za izobraževalno ureditev v smislu zeliščnega vrta z različnimi vrstami zelišč, značilnimi za naše področje.

 

Podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. iz Ljutomera je pričelo v ponedeljek, 23. aprila 2018, izvajati sanacijo pločnikov ob regionalni cesti R3-713 v mestu Ljutomer. Gre za pločnike ob Ulici Jureša Cirila, Prešernovi ulici in Kajuhovi ulici. Občina Ljutomer je 14. februarja 2018 izvedla sestanek s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo na katerem je bilo dogovorjeno, da se bo pristopilo k skupni investiciji celovite ureditve navedenih ulic, skupno z rekonstrukcijo obstoječe komunalne infrastrukture pod cesto. Glede na slabo stanje pločnikov na tem odseku smo se odločili, da bo letos izvedena sanacija pohodnih površin, in sicer na odsekih, na katerih so te najbolj poškodovane. Tako bo ta del mesta dobil prijaznejšo podobo. Dela bodo končana predvidoma 15.  maja, vrednost del pa znaša 23.494,83 evra. Vse obiskovalce mesta Ljutomer naprošamo, da v času sanacije pločnikov upoštevajo spremenjen prometni režim.

 

 

 

Občina Ljutomer se je pridružila mreži mest CIVITAS

Občina Ljutomer se je pridružila mreži mest CIVITAS, ki jo je leta 2002 ustanovila Evropska unija. Le ta skozi različne projekte podpira prizadevna evropska mesta pri uvajanju in preizkušanju ambicioznih in inovativnih ukrepov za izboljšanje prometa v urbanih okoljih. V nameri, da bi dosegla svoje cilje, mesta združujejo medsebojno povezane zbirke ukrepov, ki so posebej izbrane tako, da ustrezajo lokalnim okoliščinam. Od pričetka delovanja mreže CIVITAS je bilo testiranih in izvedenih več kot 800 ukrepov in rešitev za mestni promet v okviru demonstracijskih projektov in sicer v več kot 80 živih laboratorijih po vsej Evropi. Občina Ljutomer je bila v mrežo CIVITAS povabljena na podlagi uspešno izvedenih inovativnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti in sicer predvsem po zaslugi priprave in izvajanja ukrepov celostne prometne strategije, ureditve stanovanje soseske Juršovka kot območja prijaznega prometa, kolesarskih smernic, ter zasnove razvoja prometnih površin na po kateri se bo izvajala rekonstrukcija komunalne infrastrukture v mestu Ljutomer po načinu inovativnih rešitev na podlagi izkušenj drugih mest iz področja EU. V Sloveniji so trenutno člani mreže Civitas mesta Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Ljutomer.

 

 

Več informacije je na voljo na spletni strani www. http://civitas.eu/

Na podlagi Načrta razvoja in opremljanja Prostovoljnih gasilskih društev v ljutomerski občini za obdobje 2016 – 2020, ki ga je pripravila Gasilska zveza Ljutomer, je Občina Ljutomer v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Ljutomer, kot nosilcem projekta, pristopila k sofinanciranju nabave specialnega gasilskega vozila. Že v letu 2016 je bil pripravljen osnovni investicijski program, ki je bil podlaga za načrtovanje in zagotavljanje finančnih sredstev v proračunu Občine Ljutomer za leti 2017 in 2018. Na portalu javnih naročil je bilo 26. julija 2017 objavljeno javno naročilo za nakup gasilskega reševalnega vozila TRV – 2D (tehnično reševalno vozilo). Naročilo je bilo oddano ponudniku Arko d.o.o. iz Ljutomera, s katerim je bila 25. septembra 2017 sklenjena  pogodba.

Pogodbena vrednost gasilskega vozila TRV – 2D, z ustrezno nadgradnjo in opremo po ponudbi in pogodbi izbranega dobavitelja, znaša 420.333,92 evra. Pogodbena vrednost zajema: dobavo tovornega vozila Mecedes Benz Arocs 2542 L 6X2 B 13, dobavo in montažo hidravličnega dvigala HIAB X-Hipro 302 E-8 z vitlom in opremo ter izdelavo specialne gasilske nadgradnje za gasilsko reševalno vozilo TRV – 2D. Tovorno vozilo je že v pripravi za montažo dvigala in ustrezne nadgradnje v podjetju Arko d.o.o. Ljutomer.

Občina Ljutomer nabavo specialnega gasilskega vozila sofinancira v višini 221.500 evrov. V lanskem letu je bilo iz proračuna nakazano 83.110, konec tega meseca (februar 2018) pa še preostalih 138.390 evrov. V skladu z veljavno pogodbo je tako Občina Ljutomer izpolnila dogovorjene in prevzete finančne obveznosti za realizacijo projekta nabave tehnično reševalnega vozila za pomoč pri reševanju z višine.

Občina Ljutomer je 20. februarja 2018 s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Občina Ljutomer bo na podlagi sklepa upravičena do 65.107,51 evra. Glede na to, da je bil pogoj, da se ukrepi izvedejo znotraj mestnega naselja se je Občina Ljutomer odločila, da na razpis prijavi ureditev manjkajoče kolesarske povezave na relaciji Ulica Rajh Nade – Ulica Slavka Osterca – Prešernova ulica. V sklopu investicije se bo v letu 2018 uredilo obojestransko kolesarsko stezo, pločnik, javno razsvetljavo, prečkanja čez regionalno cesto ter uvoze v ulici Generala Maistra in Viktorja Kukovca, ki bodo skladno z zahtevami razpisa dvignjeni in bodo dajali prednost kolesarjem pred avtomobili. V sklopu investicije bosta postavljena tudi dva števca za kolesarje, ki bosta vzpodbujala samo kolesarjenje, po drugi stani pa bosta pridobivala podatke, ki jih bo Občina Ljutomer lahko koristno uporabila. Ocenjena vrednost investicije znaša 282.579,38 evra.

Občina Ljutomer je skupaj s partnerjema Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika d.o.o.  uspela na 2. javnem pozivu LAS Prlekija z operacijo Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer ali skrajšano Ljutomer naše mesto. Celotna vrednost operacije znaša 29.592,26 EUR, delež 80 % upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj operacije »LJUTOMER NAŠE MESTO« je doseči boljšo prepoznavnost naravne, kulturne in zgodovinske dediščine območja mesta Ljutomer ter njihovo vključevanje v turistične proizvode, ki jih lokalno vsak zase ne morejo doseči. S skupnim tržnim pristopom in povezovanjem naravnih in kulturnih vrednot dediščine ter lokalnih turističnih ponudnikov mesta Ljutomer, želijo partnerji prispevati k prepoznavnosti, večji kakovosti in aktraktivnosti ter dvigu obiskanosti mesta s strani stacionarnih in dnevnih gostov turističnih središč in s tem aktivirati notranje razvojne potenciale v smeri podpore lokalnemu turističnemu gospodarstvu.

Glavne aktivnosti: V okviru operacije bodo partnerji in lokalni ponudniki razvili skupni turistični produkt mesta Ljutomer, ki bo temeljil na značilni in prepoznavni kulturni, naravni in zgodovinski dediščine mesta Ljutomer. Za namene dviga kakovosti turističnega vodenja bo na delavnicah izvajan program usposabljanja za turistične vodnike po mestu Ljutomer. Večji del aktivnosti operacije bo usmerjen v delo s turističnimi ponudniki, ki bodo na delavnicah in razgovorih animirani k vključitvi v turistično ponudbo. Za namene promocije in v podporo trženju bo izdan turistični katalog mesta Ljutomer, promocijska zloženka na temo kasaštva, pripravljene bodo spletne vsebine, postavljena bo informacijske table in urejen edukacijski zeliščni park v Parku I. slovenskega tabora.

 

Rok končanja vseh aktivnosti je junij 2018.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si),

 

Podjetje Nograd Lotmerk nadaljuje z obnovo ceste v Globoki. Gre za cestni odsek v skupni dolžini nekaj več kot 1.300 metrov. Dela zajemajo odstranitev uničenega asfalta, ureditev odvodnjavanja, razširitev dela cestišča in asfaltiranje. Vrednost del znaša nekaj več kot 100.000 evrov.

 

       
   

                  

 

Naslov operacije: Ekoremediacije za čisto okolje in kakovost bivanja

Akronim operacije: Od mlake do mlake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacija »OD MLAKE DO MLAKE« bo trajala 10 mesecev in sicer od septembra 2017 do junija 2018. Vrednost celotne operacije je 29.019,55 €, delež 85 % upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Skupina Fabrika, raziskave in razvoj, d.o.o., partnerji pa so Turistično društvo Stara Cesta, Občina Ljutomer in Krajevna skupnost Stara Cesta.

Operacija prispeva k splošnemu cilju SLR LAS Prlekija »Izboljšanje odnosa do okolja in ohranjanje biotske raznolikosti« in  specifičnemu cilju »Izboljšanje varovanja narave in naravnih virov s pomočjo ekoremediacij« (C9),  kar konkretizira skozi ukrep Izvajanje ekoremediacij (U17) in sicer s predstavitvijo in promocijo sonaravnih rešitev varovanja in čiščenje voda.

Opis problema:

Upravljanje z vodami je ena glavnih tem 21. stoletja, saj se zaradi povečane porabe količina vodnih  virov naglo zmanjšuje, predvsem pa je ogrožena njihova kakovost. Voda, kot naravni vir je ena od dobrin, ki pogojuje tako človekov obstoj in zdravo življenje, kot tudi gospodarski razvoj. Kot izhaja iz SLR LAS Prlekija je  na območju Prlekije na javno kanalizacijsko omrežje kljub velikim vlaganjem v izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja voda, v letu 2015 bilo priključenih le 31,6 % gospodinjstev, kar je pod državnim povprečjem in posledica nizke gostote poselitve, razpršenosti naselij ter visokih finančnih izdatkov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bremenijo občinske proračune.  V naseljih z razpršeno in slemensko poselitvijo, ki nimajo javne kanalizacije, so po količini odpadnih in neprečiščenih voda prav gospodinjstva največji točkovni onesnaževalci vodnih virov. Sem uvrščamo tudi objekte namenjene turistični dejavnosti, objekte v javni rabi ter objekte namenjene proizvodni in storitveni dejavnosti.  Za gičevnat del krajine Slovenskih goric  so značilne tudi vaške mlake, ki so bile nepogrešljivi zbiralniki deževnice, s katero so napajali živino, zalivali vrtove, reševali problem poplavljanj kleti ob hujših nalivih ter  zagotavljali vodo v primeru požarov. Predstavljale so dragocene manjše ekosisteme z rastlinjem in živalmi. Za ohranitev marsikatere avtohtone živalske in rastlinske vrste so stoječe vode najugodnejše naravno okolje. Na območju jih je nekaj še ostalo, nekatere so močno zaraščene,v  nekatere so speljane odpadne vode, nekatere pa so povsem zasute.

 

Cilji operacije:

1. Zmanjšati onesnaženje in urediti ter predstaviti nekaj demonstracijskih ekoremediacijskih primerov v regiji. (vzorčna ureditev mlak in izvedba RČN)

2. Identificirati posamezne lokacije izvedenih ekoremediacijskih ukrepov, ki promovirajo moč narave pri vzpostavitvi in učinkovitem delovanju naravnih sistemov in jih vključiti v edukacijsko-turistično-rekreacijsko celoto.

3. Organizirati aktivnosti za prenos dobrih praks in znanj na prebivalce celotnega območja LAS Prelkija ( kot podpora za pospešeno reševanje problematike).

 

Glavne aktivnosti:

V KS Stara cesta so se prebivalci odločili, da presežejo trenutno stanje in skupaj s partnerji, v okviru operacije, z obnovo in revitalizacijo vaških mlak in ureditvijo rastlinske čistilne naprave pri starem vrtcu Stara Cesta,  z uporabo ekoremediacij, prispevajo k izboljšanju varovanja narave in varovanja voda  v njihovem kraju. Obnovljene mlake in rastlinska čistilna naprava bodo vključeni v turistično in izobraževalno ponudbo kraja, pripravljeni bodo informacijski materiali in  izvedeni bodo dogodki promocije in osveščanja prebivalstva o možnostih uporabe ekoremediacij pri reševanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ohranjanju vodnih virov na območjih razpršene poselitve na celotnem območju LAS Prlekija.

Neposredni učinki operacije:

- obnovljenih, revitaliziranih in opremljenih 6 vaških mlak,

- izvedena rastlinska čistilna naprava pri stari šoli Stara Cesta za 20 PE,

- izveden promocijski dogodek ob otvoritvi turistično učne poti Stara Cesta,

- natisnjene informativne zloženke o ERM v turistični ponudbi TD Stara Cesta,

- objavljen e-katalog izvedenih ERM ukrepov na območju LAS Prlekija,

- pripravljene in objavljene vsebine o operaciji za spletne strani,

- izvedeni dogodki za prenos dobrih praks in znanj v vseh občinah LAS Prlekija.

 

Ciljne skupine operacije so prebivalci, lokalne skupnosti in komunalna podjetja območja LAS Prelkija.

 

Projekt  je bil decembra 2016 prijavljen na  1. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Kontakt Skupina Fabrika d.o.o.:
Klaus Dieter Požgan
tel: 069 638 740
e-pošta: klaus@skupina-fabrika.com

 

         

 

EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 

PRP - www.program-podezelja.si/

LAS Prlekija - www.las-prlekija.com/ 

 

 

 

 

V teh dneh se nadaljujejo dela povezana z ureditvijo komunalne infrastrukture v Cezanjevcih. Občina Ljutomer je v lanskem letu delno že zgradila komunalno infrastrukturo do novega vrtca v Cezanjevcih, zdaj pa se bodo dela nadaljevala z ureditvijo pločnika ob cesti in brvi za pešce. Doslej sta bila že zgrajena vodovod in električni vod ter delno tudi javna razsvetljava, ki bo zdaj prav tako dokončana. Občina Ljutomer je avgusta objavila naročilo za izbiro izvajalca del. Prijavili so se štirje ponudniki, kot najugodnejši ponudnik pa je bil izbran Legartis d.o.o. iz Trimlinov. Dela bo izbrani izvajalec del opravil za dobrih 60 tisoč evrov. Dela bodo končana do 15. novembra 2017.

 

V županatu Mestne hiše je 19. 7. 2017 potekal podpis pogodbe za Dobavo in montažo dvižne ploščadi v Osnovni šoli Stročja vas.

Občina Ljutomer je namreč v sodelovanju z Osnovno šolo Stročja v mesecu juniju 2017 pristopila k zbiranju ponudb za ureditev dvižne ploščadi, ki bo v veliko pomoč gibalno oviranim osebam.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo sredi eseca julija 2017 izbrano podjetje CASTER dvigala, d. o. o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor. Vrednost dvižne ploščadi in aluminijastega jaška, ki bo zaprt z varnostnim steklom, ter drugih spremljajočih stroškov skupaj znaša 29.499,60 EUR.

Investicijo bosta sofinancirali Občina Ljutomer iz proračunskih sredstev in Osnovna šola Stročja vas, ki je v ta namen zbrala skupaj približno 16.000,00 EUR (donacije, zbrana sredstva od zbiranja zamaškov).

Dela se bodo predvidoma začela izvajati v času poletnih počitnic, meseca avgusta. Rok za dokončanje vseh del in začetek uporabe dvižne ploščadi je do konca oktobra 2017.

 

V županatu Mestne hiše Ljutomer je 19. 7. 2017 potekal podpis pogodbe za Izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Cven (delno) in naselju Krapje. Skupna dolžina gravitacijskih kanalov, ki jih je treba zgraditi znaša 7.043 m, dolžina tlačnih vodov pa 1.097 m. Del kanalizacijskega omrežja v naselju Cven in naselju Mota je bil zgrajen že v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C.

Občina Ljutomer je 17. 5. 2017 objavila naročilo za izbiro izvajalca Izgradnje kanalizacijskega omrežja za naselji Cven (delno) in Krapje (kjer kanalizacijsko omrežje še ni bilo zgrajeno). Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Legartis, d. o. o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, in sicer za ceno 1.044.414,76 EUR.

Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 12. 6. 2017, predloženih je bilo šest ponudb. Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan 22. 6. 2017.

Projektno dokumentacijo za izgradnjo omenjenega  kanalizacijskega omrežja je izdelal Svetovanje in inženiring, Rudi Sever s. p. iz Stročje vasi.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Proplus, d. o. o., iz Maribora, stroški nadzora bodo znašali 5.700,00 EUR.

Varnostni načrt je pripravilo podjetje DAING d. o. o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci, ki bo izvajalo tudi koordinacijo varstva pri delu.

Projekt bo sofinanciran s sredstvi pridobljenimi v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin – ZFO-1. Nepovratna sofinancerska sredstva iz tega naslova znašajo 160.261,00 EUR, povratna pa 240.000,00 EUR. Občina Ljutomer bo za predmetno investicijo najela še kredit pri najugodnejši poslovni banki v višini 500.000,00 EUR. Razlika do celotne vrednosti projekta bo krita s sredstvi iz proračuna Občine Ljutomer.

Začetek investicije je predviden takoj po podpisu izvajalske pogodbe, torej v začetku meseca julija 2017. Rok končanja je do konca meseca novembra 2017.

 

Občina Ljutomer je v sredo, 17. maja 2017, z izvajalcem Nograd Lotmerk d.o.o. podpisala pogodbo za sanacijo mostu čez potok Turja v Sitarovcih. Most predstavlja cestni objekt na občinski javni poti št. 723801, ki  je dotrajan in tako nevaren za uporabnike ceste. Sanacija bo zajemala sanacijo zgornje plošče mostu in opornih peruti ter utrditev struge potoka. Vrednost del znaša 19.974,06 evra z DDV. Dela bodo končana do 15. avgusta 2017.

Pričela se je rekonstrukcija dela lokalne ceste Mekotnjak – Lahonci, skozi naselje Desnjak. Na podlagi javnega naročila, ki ga je objavila Občina Ljutomer, je bilo za izvedbo del  izbrano podjetje Nigrad d.o.o. iz Maribora. Pogodbena vrednost del znaša 115.905,69 evra (vključen DDV). Predaja del je bila opravljena 19. aprila 2017, dela pa morajo biti končana do 19. junija 2017. Nadzor nad izvedbo del izvaja BNG, Bojan Safran s.p., s Kapelskega Vrha, ki je izdelal tudi projektno dokumentacijo za izvedbo investicije. Gre za 1.315 metrov dolg odsek lokalne ceste, na katerem se bodo izvedle lokalne sanacije spodnjega ustroja, na koncu pa bo izvedena preplastitev celotnega odseka ceste, v sklopu katerega bo urejeno tudi odvodnjavanje ceste.

Občinski svet Občine Ljutomer je na 14. redni seji, ki je potekala 22. marca 2017, sprejel tudi Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ljutomer. V finančni perspektivi 2013–2020 razpisi s področja energetskih obnov namreč temeljijo na javno-zasebnem partnerstvu, ne pa več na neposredni prijavi občine na razpis za nepovratna sredstva. Tako bo poskušala Občina Ljutomer preko razpisa najti zasebnega partnerja, ki bo skupaj z nepovratnimi sredstvi kohezijskega sklada, sredstvi proračuna občine in lastnimi sredstvi obnovil štiri objekte – Glasbeno šolo Ljutomer, Osnovno šolo  Cezanjevci, vrtec v Ljutomeru in telovadnico z veznim hodnikom pri Osnovni šoli Ivana Cankarja v Ljutomeru. Gre za celovito energetsko obnovo omenjenih objektov, ki bo obsegala ovoj stavb, prenovo razsvetljave, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo stropov, podstreh ter zamenjavo kotlovnic in energentov. Ukrepi se glede na potrebe po objektih malenkostno razlikujejo. Pri prenovi stavbe glasbene šole bo potrebno hkrati pristopiti tudi k statični sanaciji in notranji ureditvi, da se bo objekt po zaključku investicije lahko začel uporabljati. Višina upravičenih stroškov energetske obnove je ocenjena na 1,01 milijona evrov, neupravičenih pa na pribl. 0,5 milijona evrov. Končne vrednosti bodo znane po predaji vse projektne dokumentacije. V primeru uspešne prijave se izvedba predvideva v letu 2018.

V času zime 2016 - 2017 je občinska javna pot v Globoki št. JP 724912, zaradi zimske zmrzali do velikih globin in hitre odjuge, neustreznega spodnjega ustroja in odvodnjavanja ter neurejenih lastniških razmerij na spodnjem delu postala neprevozna. Navedene javne poti ni bilo mogoče več normalno vzdrževati, zato je Občina Ljutomer za ureditev te ceste iz sredstev proračunske rezerve namenila 31.463,43 EUR. Gre za nujno potreben ustrezen večji intervencijski poseg, s katerim se bo ustrezno zamenjal celoten spodnji ustroj  ter izvedlo asfaltiranje kritičnega oseka v dolžini 163 m in širini 3 m vključno z ureditvijo ustreznega odvodnjavanja. S tem bo cesta spet normalno prevozna, krajanom pa bo omogočen neoviran dostop do njihovih domov. Dela  izvaja podjetje Nograd Lotmerk, d.o.o., zaključena pa bodo do konca meseca maja 2017.

Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha

Ljubljana, 2. februar 2017 – Govorci na okrogli mizi Neizkoriščene možnosti avtodomarskega turizma v Sloveniji so si bili enotni, da lahko sodelovanje in povezovanje Slovenijo v nekaj letih narišejo na zemljevid edinstvenih kamping in karavaning destinacij.

Okrogla miza, ki jo je vodil predsednik Združenja turističnih novinarjev Slovenije, Drago Bulc, je bila del spremljevalnega dogajanja na sejmu Natour Alpe-Adria 2017, ki ga še vse do sobote gosti ljubljansko Gospodarsko razstavišče. 

Govorci so poudarjali edinstven način povezovanja in promocije, ki ju spodbuja Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. Da bi Slovenijo v prihodnosti lahko imenovali kot butično kamping in karavaning destinacijo, namreč povezujejo različne deležnike, ki želijo in zmorejo vplivati na to, da bi do konca leta 2018 imeli vsaj 100 urejenih postajališč za avtodome, na katerih bi se obiskovalci najprej počutili varno, hkrati pa bi jih uporabljali kot izhodišče za raziskovanje Slovenije in njenih kulinaričnih, kulturno-zgodovinskih, naravnih ter ostalih znamenitosti.

Smo prvi uporabniki, ki koristimo te destinacije. Za nas je to bistvenega pomena, ker v samem klubu stremimo k temu, da naši člani spoznavajo v prvi vrsti slovenski prostor, slovenske kraje,“ poudarja predsednik Cravaning cluba Slovenije Marjan Krempl - CCS je z več kot 700 člani edino slovensko uradno združenje avtodomarjev, v Sloveniji pa je registriranih skoraj pet tisoč avtodomov, ki jim je s posebej zanje prilagojenim tečajem varne vožnje prisluhnila tudi Avto-moto zveza Slovenije. „Prav gotovo mora vsak, tudi voznik avtodoma, imeti priložnost, da izkusi obnašanje svojega vozila v situacijah, ki se sicer običajno ne dogajajo, se pa lahko zgodijo,“ je prepričan sekretar komisije za vzgojo in varnost v cestnem prometu pri AMZS mag. Jure Kostanjšek.

Na okrogli mizi so sodelovali še državna sekretarka Eva Štravs Podlogar, direktor prodaje v podjetju Adria Mobil Marko Plazar, urednik in direktor revije Avtodom Rok Vizovišek, direktorica podjetja Caravan Tjaša Gruenfeld ter župan Občine Mirna in vodja projekta MPZA SLO Dušan Skerbiš. Poslušalci so kot problem poudarili zahteven boj z birokracijo, da lahko investitor sploh uredi postajališče za avtodome, opozorili so na pomen sistematičnega pristopa k urejanju počivališč na avtocestnem križu, ki so danes v zelo slabem stanju, uporabniki pa so opomnili investitorje, naj parkirišča/postajališča za začetek opremijo vsaj z ustreznimi prometnimi znaki, ki povedo, da so prišli na pravo mesto.

V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je trenutno vključenih 56 občin, v prihodnjih tednih pa naj bi projektu priključilo še več kot deset novih občin-partneric. Poleg nosilne Mirne so danes občine-partnerice še Benedikt, Bled, Brežice, Divača, Dobrepolje, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Domžale, Gornji Grad, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Jesenice, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranj, Krško, Ljutomer, Loška dolina, Lukovica, Markovci, Metlika, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Postojna, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Trebnje, Tržič, Velenje, Velike Lašče, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Železniki, Žiri in Žužemberk.

S strani Občine Ljutomer se je dogodka udeležila Jerneja Rajner.


 

 

 

V Ljutomeru konferenca projekta CoolHeating

 

Občina Ljutomer in podjetje Skupina Fabrika d.o.o. sta  24. 1. 2017 v prleški prestolnici pripravili prvo od petih konferenc projekta CoolHeating. Občina Ljutomer je v letu 2016 začela z izvajanjem tega projekta, ki je osredotočen na tržno uveljavljanje malih modularnih daljinskih sistemov ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov za lokalne skupnosti. Projekt se izvaja znotraj programa Horizont 2020, vključenih pa je enajst partnerjev iz osmih držav. Vrednost projekta, ki je usmerjen v podporo pri izgradnji malih modularnih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v državah jugovzhodne Evrope, je 1,6 milijona evrov.

»Želim, da izmenjave teh praks prinesejo tudi konkretne rezultate, da bomo v prihodnje uspeli pridobiti določene vire financiranja za implementiranje takega projekta v življenje,« je v uvodu konference dejala županja mag. Olga Karba. Tokratna konferenca je gostila eminentne strokovnjake iz Avstrije, Danske in Slovenije, ki so tudi na primerih dobrih praks predstavili daljinsko ogrevanje. Torben Jorgensen je spregovoril o daljinskem ogrevanju na Danskem, sam postopek izgradnje daljinskega sistema ogrevanja je predstavil Christian Doczekal iz Avstrije, Andrej Premk iz avstrijskega podjetja za proizvodnjo energije Herz je govoril o pečeh na biomaso in logistiki, s praktičnimi izkušnjami na tem področju ogrevanja pa sta udeležence konference seznanila tudi Christian Engel iz Avstrije in Gele Angel Sunja iz Slovenije. »Primeri dobrih praks iz tujine so odlično vodilo za nadaljnje izvajanje projekta. Dejstvo je, da se v preteklih dveh letih v Sloveniji na tem področju ni veliko premaknilo, bo pa v prihodnje drugače, saj se končno uveljavljajo konkretne spremembe na osnovi spremenjenega energetskega zakona. Tako se v bližnji prihodnosti pričakujejo razpisi za sofinanciranje izgradnje daljinskih sistemov ogrevanja. Tudi v ljutomerski občini, predvsem na nekaterih območjih podeželja, se bomo tako lahko lotili takšnih projektov,« je dejal Rok Sunko iz Skupine Fabrika, ki bo skupaj s sodelavci maja v Ljutomeru pripravil še delavnico, na kateri bodo predstavljeni postopki pridobivanja investicijskih sredstev za izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja.

Rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju je v zaključni fazi. Rok za dokončanje del je 15. 2. 2015.  Izvesti je potrebno še  kanalizacijsko omrežje na kanalu K4, saj zaradi usklajevanja z enim od lastnikov zemljišča ni bilo možno pričeti prej z gradnjo. Izvesti je še potrebno tudi hišne priključke na vodovodnem omrežju.  Ker lastniki  pri nekaterih objektih ne vedo, kje poteka vodovodni priključek, v nekaterih primerih pa so na vodovodne priključke navozili zemljo, ima izvajalec velike težave glede prevezave obstoječih cevi v novi vodovodni jašek. Iz navedenega prevezave hišnih priključkov ne bodo dokončana do 15. 2. 2015. Težave pri izvedbi priključkov pa so tudi nizke temperature.Prenova dotrajane infrastrukture zajema rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.300 m, rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v dolžini 2.400 m in meteorne kanalizacije v dolžini 2.100 m ter vse prevezave obstoječih priključkov na novo omrežje. Prav tako se je izvedlo novo prečkanje železniške proge s podvrtanjem zaradi izvedbe fekalne kanalizacije. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom izbran izvajalec Legartis d.o.o., pogodbena vrednost del znaša 905.511,92 EUR, brez DDV.

Osnutek sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev poslovno proizvodne cone v Ljutomeru (Krka) je pripravljen. Predstavniki Krke so v postopku pridobivanja soglasja lastnika, zaradi spreminjanja meje območja OPPN. Družba Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto ima namreč v načrtu gradnjo prizidka na severno-zahodni strani obstoječega kompleksa, neposredno ob centralnem objektu. Gradnja prizidka je načrtovana na zemljišču s parc. št. 1082/3 in 1086 k.o. Ljutomer. Prizidek bi naj bil zgrajen do meseca maja 2015.

Ekološki otok v Godemarcih je bil urejen v mesecu  oktobra 2014. K ureditvi ekološkega otoka v Globoki se bo pristopilo po sprejetju proračuna 2015. V fazi je ureditev soglasja lastnikov za poseg na zemljišče. V Stročji vasi ni predvidena ureditev ekološkega otoka, saj sta urejeni že dve lokaciji. Ekološki otoki pomembno prispevajo k prizadevanjem za ohranjanje našega lepega okolja.

V postopku je izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Občina Ljutomer je 24. 10. 2014 v Čakovcu podpisala Sporazum o partnerstvu in začela pripravljati aktivnosti v zvezi s strategijo izvajanja projekta Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo, z akronimom Dobra voda za vse, ki ga je odobril skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 dne 17. 12. 2013. Kot vodilni partner operacije nastopajo Međimurske vode d.o.o. Čakovec, med projektnimi partnerji, pa poleg Občine Ljutomer sodeluje podjetje Hrvatske vode iz Varaždina, Javna ustanova za varstvo narave Međimurska priroda, UNIVERZA V MARIBORU s Filozofsko fakulteto, Ekoremediacijskim centrom (ERM center), Ekoremediacijski tehnološki center – ERTC, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Križevci, Občina Razkrižje in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer bo s tem projektom pridobila Projektno dokumentacijo za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod v dveh razpršenih naseljih območja občine Ljutomer, in sicer za naselji Cezanjevci in Branoslavci.

Idejna zasnova je bila predana, projektna dokumentacija pa bo predana v mesecu februarju 2015. Takoj po sprejetju proračuna se bo naročilo še PZI dokumentacijo za oporne zidove in zasaditev.

Projektna dokumentacija za odvodnjavanje meteornih voda v naselju Babinci je v zaključni fazi. Manjkajo še tri služnostne pogodbe. Padavinske vode, še zlasti ob taljenju snega, v Babincih povzročajo v zadnjih letih vedno več težav. Zato je Občina Ljutomer v letu 2013 naročila projektno dokumentacijo za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v naselju Babinci. Ureditev bo zajemala izgradnjo meteorne kanalizacije in ureditev odprtih jarkov. Skupna dolžina potrebne ureditve znaša 986 m. Ocenjena vrednost del znaša 105.000 EUR brez DDV.

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN EUP BI 03) za apartmajsko naselje v Biotermah Mala Nedelja  je v postopku priprave predloga na podlagi prejetih smernic in zahtev nosilcev urejanja prostora za pridobitev pozitivnih mnenj. Javna razgrnitev je potekala v času od 5. 12. 2014 do vključno 3. 1. 2015, v prostorih Občine Ljutomer.

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture na obravnavanem območju. Izvedena je bila dovozna cesta B do parcel v gramozirani obliki. Gre za zemljišča na območju Juršovke, ki bodo namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih hiš. V I. fazi ureditve stanovanjske soseske je bilo pridobljenih okrog 8 parcel v velikost cca od 840 do 1100 m2. Urbanistična zasnova je bila izdelana maja 2011.Sredi novembra 2013 je bila naročena tudi projektna dokumentacija (PGD) za izgradnjo komunalne infrastrukture za ta zemljišča in izdelava geološkega poročila.

Dela so bila v celoti že končana na cesti Cuber. Asfaltirala se je cesta v skupni dolžini 1.074 m in širini 3m. Pravkar pa potekajo dela na zadnjem odseku kolesarske steze. Pogodbena vrednost del znaša 194.594,66 EUR, brez DDV. Rok končanja del je podaljšan do junija 2015 zaradi sočasne izgradnje podvoza. V sklopu investicije se bo izvedla tudi izgradnja asfaltirane kolesarske steze v skupni dolžini 1.560 m in širini 2 m. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

Naročena je bila izdelava strokovnega poročila glede statične stabilnosti ter mehanske odpornosti nosilnosti konstrukcijskih elementov.

V sklopu projekta se izvajajo naslednje investicije:

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v KS Cven

Skupaj je predvidenih 9.906 m kanalizacijskega omrežja na področju KS Cven. V naselju  Mota je zgrajene 2.386 m gravitacijske ter 1.642 m tlačne kanalizacije. Hkrati se izvajajo dela na hišnih priključkih. Skupaj je izvedenih 105 hišnih priključkov. V naselju Mota je potrebno zgraditi še dve črpališči odpadnih voda, s tem bodo dela na kanalizaciji v tem naselju zaključena. V naselju Cven je zgrajene 1.381 m gravitacijske ter 1.159 m tlačne kanalizacije. Potrebno je še za izgraditi 1.046 m gravitacijske ter 1.197 m tlačne kanalizacije. V naselju Cven se hkrati tudi izvajajo hišni priključki. V naselju Cven je prav tako potrebno zgraditi še dve črpališči odpadnih voda.

Izgradnja vodovoda Branek

Z izgradnjo vodovoda Branek se bo pričelo v naslednjih dneh. Dolžina vodovoda bo znašala 1.281 metrov.

Izgradnja vodovoda do vodohrana VH Branek

Z izgradnjo vodovoda do vodohrana VH Branek se bo pričelo v naslednjih dneh. Dolžina vodovoda bo znašala 573 metrov.

Vodovod Kamenik

Od skupne dolžine 2.123 m je do sedaj zgrajenih 1.450 m. Pogodbena vrednost del znaša 175.148,44 EUR.

Vodovodno omrežje za naselje Kozara

Izdelana je dokumentacija za izgradnjo vodovoda Kozara v sklopu projektov izgradnje sistema C. Izvedba je planirana najpozneje do konca leta 2015.

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje I

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje I V = 50 m3, je v izgradnji. Izvajajo se gradbena dela. Pogodbena vrednost znaša 159.725,90 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje II

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje II, V = 100 m3 je v izgradnji. Izvajajo se gradbena dela. Pogodbena vrednost znaša 185.385,38 EUR (brez DDV).

Vodovod Plavčak – Ilovci

Nadaljuje se z gradnjo vodovoda Plavčak – Ilovci v skupni dolžini 1.109 m katerih pogodbena vrednost znaša 134.801,22 EUR (brez DDV).

Vodovod VH Moravski vrh – VH Mala Nedelja

Vodovod VH Moravski vrh – VH Mala Nedelja je v izgradnji. Zgrajenih je 2.300 m vodovoda od skupne dolžine 3.144 m. Pogodbena vrednost znaša 453.756,86 EUR (brez DDV).

Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema na Kamenščaku v dolžini 9.094,70 m z 8 črpališči in 11 razbremenilnimi regulacijskimi objekti na obstoječem kanalizacijskem sistemu. Ocenjena vrednost projekta znaša cca 2.600.00 EUR, brez DDV. Občina Ljutomer je projekt vključila v Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije in ga je prijavila maja 2014 na t.im. 8. Javni razpis za razvoj regij. Pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Vloga ni bila ugodno rešena, zato  se h gradnji kanalizacije v letu 2014 ni pristopilo. Projekt bo prijavljen na drug ustrezen javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.

V Občini Ljutomer je skupno 280 km občinskih cest, ki so bile v letu 2014 vzdrževane v višini 395.000 EUR.

Starost in dotrajanost objekta je začela povzročati tveganja za varnost, zato je potrebno sanirati statično nestabilnost, mehanske neodpornosti objekta, zamenjati okna in vrata ter električne in strojne inštalacije. Zato je bila v novembru 2013 naročena izdelava posnetka geodetskega načrta, izmer na objektu ter posnetek obstoječega stanja, načrt arhitekture, načrt konstrukcije, izdelava geomehanskih preiskav in geomehanskega poročila za objekt. Za projekt se bo, v skladu s smernicami Glasbene šole, izvedla tudi inštalacijska dela, ki se bodo prilagodila predvideni razporeditvi prostorov. Projekt nameravamo prijaviti na primeren javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za Pločnik ob LC 223331 v Mali Nedelji.