Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, predlog občinskega proračuna, nadzor razpolaganja s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna.V program nadzora nadzorni odbor vključuje tudi nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih uporabnikov, ki se financirajo iz proračuna.

Poleg nadzora iz letnega programa dela, mora nadzorni odbor obvezno opraviti nadzor, ki ga s sklepom predlaga občinski svet ali župan.

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, finančno ovrednoti in ga posreduje občinskemu svetu in županu.

ČLANSTVO:

Borut Babič - predsednik

Janez Rožmarin - podpredsednik

Janče Gartner

Jože Makoter

Igor Borko

Brigita Žitek

Mira Husjak