Katalog informacij javnega značaja

1. Splošni podatki o katalogu

Naziv organa:                 Občina Ljutomer

Sedež:                                Vrazova ulica1

Županja:                            mag. Olga Karba 

Spletna stran:                 www.obcinaljutomer.si

Elektronski naslov:        obcina.ljutomer@ljutomer.si

Telefon:                              02 584 90 44

Fax:                                     02 581 16 10

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu znotraj spletne strani www.obcinaljutomer.si. Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, v sprejemni pisarni v času uradnih ur. 

 

Katalog je bil prvič objavljen 24.10.2005

Katalog je bil zadnjič dopolnjen: 20.3.2015

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

Organizacija organa:

 

Občinska uprava:

 

Za posamezna področja so pristojni naslednji javni uslužbenci:

  • RAZVOJNO - PROJEKTNI ODDELEK: Angela Lukman - vodja oddelka
  • UPRAVNO - SPLOŠNI ODDELEK: Damijana Belcl - vodja oddelka
  • REŽIJSKI OBRAT: Aleš Vaupotič- vodja oddelka
  • MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT: Olga Lukman

 

Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

  • Županja mag. Olga Karba

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Sklopi informacij - sledijo razlčenjenemu opisu delovnega področja organa

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

  • Seznam je na vpogled na pristojnih posameznih oddelkih na Občini Ljutomer

 

Poročila o izvajanju ZDIJZ

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaj

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03; v nadaljevanju: ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je vlada uredila z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS; št. 115/03; v nadaljevanju: uredba). Le-ta v 16. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop preko spleta: Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.ljutomer.si  Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozila ali Netscape.

Fizični dostop: Katalog v fizični obliki je dostopen v sprejemni pisarni občinske uprave: Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, vsak delovnik (pon.,  tor., čet. 7.30-15.00, sreda 7.30-17.00, pet 7.30-13.00).

 

4.Stroški posredovanja informacij

Stroški posredovanja informacij so določeni z Uredbo o višini stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/04)

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

  1. Zahteva za pridobitev gradiva za občinski svet
  2. Zahteva za vpogled v zapisnike sej občinskega sveta
  3. Lokacijske informacije

 

 

Županja Občine Ljutomer 

mag. Olga Karba