Direktorica občinske uprave

Direktorica občinske uprave:

Angela Lukman

Telefon: 02 584 90 43

E-pošta: angelca.lukman@ljutomer.si

 

Direktorica občinske uprave opravlja naslednje naloge:

-          vodi, organizira in koordinira delo v občinski upravi,

-          opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,

-          izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote občinske uprave,

-          skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,

-          opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,

-          opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po odredbah županje.