Delovna telesa občinskega sveta

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima sedem članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

ČLANSTVO:

 1. Jože PANIČ,  predsednik
 2. Darinka BUDNA,  podpredsednica
 3. Viljem VAJDA,  član
 4. Suzana KOLBL, članica
 5. Valter DVANAJŠČAK,  član
 6. Nina STEGMÜLLER,  članica
 7. Petra MLINARIČ JAGER, članica

KOMISIJE IN ODBORI KOT STALNA ALI OBČASNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

Odbori in komisije štejejo od pet do sedem članov. Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta določi občinski svet ob imenovanju.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

01. odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem,
02. odbor za varstvo okolja in urejanje prostora,
03. odbor za družbene dejavnosti,
04. odbor za kmetijstvo,
05. odbor za finance,
06. statutarno-pravna komisija,
07. komisija za vloge in pritožbe,
08. komisija za priznanja,
09. komisija za štipendiranje,

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

PRISTOJNOSTI KOMISIJ IN ODBOROV

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom in s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije, odbori in vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

ČLANSTVO:

 

1. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM:

Valter Dvanajščak, predsednik

Suzana Kolbl, podpredsednica

Niko Miholič, član

Anton Vrbnjak, član

Saša Polajnar, članica

Marjan Novak, član

Marjan Kosi, član

 

2. ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA UN UREJANJE PROSTORA:

Viljem Vajda, predsednik

Silvester Perko, podpredsednik

Boro Zemljak, član

Nada Marinič, članica

Marjan Munda, član

Jože Zadravec, član

Gorazd Kuhar, član

 

3. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Darinka Budna, predsednica

Nada Marinič, podpredsednica

Janko Špindler, član

Nadja Triller, članica

Vlasta Markovič, članica

Marija Zadravec, članica

Nina Stegmüller, članica

 

4. ODBOR ZA KMETIJSTVO:

Suzana Kolbl, predsednica

Viljem Vajda, podpredsednik

Boro Zemljak, član

Mag. Milko Lebarič, član 

Andrej Žnidarič, član

Jože Špindler, član

Marjan Novak, član

 

5. ODBOR ZA FINANCE:

Silvester Perko, predsednik

Jože Panič, podpredsednik

Janko Špindler, član

Eva Štuhec, članica

Darinka Štuhec, članica

Petra Mlinarič Jager, članica

Tina Vučko, članica

 

6. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA:

Jože Panič, predsednik

Valter Dvanajščak, podpredsednik

Boro Zemljak, član

Janko Špindler, član

Mag. Milko Lebarič, član

Robi Kosmajer, član

Karmen Kelenc, članica

 

7. KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE:

Boro Zemljak,  predsednik

Saša Polajnar,  podpredsednica

Jože Makoter, član

Nina Stegmüller, članica

Branko Makovec,  član

 

8. KOMISIJA ZA PRIZNANJA:

Janko Špindler, predsednik

Darinka Budna, podpredsednica

Vlasta Markovič, članica

Janja Šendlinger, članica

Robert Štefanec,  član

 

9. KOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE:

Nina Stegmüller, predsednica

Nada Marinič, podpredsednica

Silvester Perko, član

Monika Leštan, članica

Srečko Bedekovič, član