Namera o ustanovitvi služnosti premičninah - k. o. Ljutomer