Predpisi

Evidenca predpisov je v postopku ažuriranja. Hvala za razumevanje.

Statut

Poslovnik

Uprava

Simboli Občine Ljutomer

Priznanja in nagrade

Plače funkcionarjev in članov delovnih teles, svetniške skupine

Volitve

Uradno glasilo

Kultura

Javni zavodi

Mladina

Turizem

Zdravstvena dejavnost in socialno varstvo

Predšolska vzgoja

Vzgojno-izobraževalna dejavnost

Šport

Gostinstvo

Kmetijstvo

Ceste

Gospodarske javne službe

Javne površine

Pogrebna in pokopališčna dejavnost

Voda

Komunala

Kanalizacija

Javna razsvetljava

Oglaševanje in plakatiranje

Avto - taxi

Zemeljski plin

Ravnanje z odpadki

Stavbna zemljišča

Poslovni prostori

Takse

Ceniki

Financiranje političnih strank

Proračunski stanovanjski sklad

Proračunski sklad Občine Ljutomer

Krajevne skupnosti

Imena cest, ulic, trgov in naselij

Občinski prostorski načrt

Družbeno planiranje

Naravne znamenitosti

Varstveni pasovi in plovni režim

Gospodarstvo

Regionalni razvoj