Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ljutomer