Obvestilo RCMS o objavi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019

sreda, 14.2.2018

Obvestilo RCMS o objavi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil v petek dne 2.2.2018 v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019.

Osnovne informacije so v spodnjem e-mailu, razpisna dokumentacija pa je na voljo na zgornji povezavi.

Vljudno naprošamo za posredovanje informacije vsem zainteresiranim v vaši občini.

Za več informacij se lahko obrnejo direktno na razpisnika javnega razpisa ali povprašajo svetovalce SPOT svetovanje Pomurje:

Aleš Skalič:            E: ales.skalic@rcms.si,         T: 041 982 674

Sonja Vratarič:     E: sonja.vrataric@rcms.si;   T: 040 716 976

 

Lep dan,

           Sonja Vratarič

      cid:image001.jpg@01D39F1A.8E309130

 

Sonja Vratarič, svetovalec

Razvojni center Murska Sobota, RRA za Pomurje
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
T: 05 908 11 45; M: 040 716 976  
E: sonja.vrataric@rcms.si  W: www.rcms.si

____________________________________________________

Projekt »SPOT SVETOVANJE POMURJE«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

cid:image002.jpg@01D39F1A.8E309130        cid:image003.png@01D39F1A.8E309130          MGRT_slo     cid:image005.jpg@01D39F1A.8E309130

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019

 

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,

 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali

 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 

 

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, razen podjetij v javni lasti, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj

 

Razpisana sredstva:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.400.000,00 evrov.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

 • nakup strojev in opreme,

 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,

 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,

 • nakup objektov in zemljišč.

 

Intenzivnost pomoči

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,

 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in

 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Za sofinanciranje investicij morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,11 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja je lahko 10.000,00 evrov,  najvišji pa je lahko največ 200.000,00 evrov.

 

Rok:

Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2018.

 

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-30/2017«.

 

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. MGRT bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en (1) delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.

 

Več o javnem razpisu:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1137

 

Priponke: