Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPP

petek, 19.7.2019

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPP

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) Občina Ljutomer objavlja

 

J A V N O   N A Z N A N I L O 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

Občinskega podrobnega prostorskega za širitev poslovne cone za območje EUP LJ 37 

 

 

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev poslovne cone za območje EUP LJ37 (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala od 26. julija do vključno 24. avgusta 2019 v prostorih Občine Ljutomer, pisarna št. 108 ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.obcinaljutomer.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.

2. Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v četrtek, 1. avgusta 2019, ob 14. uri v sejni sobi Občine Ljutomer.

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje

Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe – Poslovna cona«.

Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

4.  Stališča do pripomb

Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in brez osebnih podatkov.

5. Objava

Javno naznanilo se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati sedmi dan po objavi, na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si  in na oglasni deski Občine Ljutomer.

 

Številka: 3505/2018-409

Datum: 18. 7. 2019

 

Mag. Olga Karba, l. r.

 županja

                                                                                                              

Priponke: