Galerija

Rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju v Ljutomeru
Datum dogodka: 16.6.2014

V ponedeljek, 16. junija 2014, je županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, v županatu Mestne hiše, podpisala pogodbo za rekonstrukcijo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju v Ljutomeru. Investicija zajema Kidričevo ulico, Aškerčevo in Jurčičevo ulico ter Ulico 9. maja. V sklpu investicije se bo izvedla rekonstrukcija vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2300 m, rekonstrukcija fekalne kanalizacije v dolžini 2400 m in meteorne kanalizacije v dolžini 2100 m ter vse prevezave obstoječih priključkov na novo omrežje. Prav tako se izvede novo prečkanje železniške proge s podvrtanjem zaradi izvedbe fekalne kanalizacije. Rok za izvedbo je 180 koledarskih dni od podpisa  izvajalske pogodbe.

7. območno srečanje rogistov na Glavnem trgu
Datum dogodka: 15.6.2014

V nedeljo, 15. junija 2014, je na Glavnem trgu v Ljutomeru potekala prireditev Pozdrav lovcem – 7. območno srečanje rogistov, kje so nastopili Križevski rogisti z gosti.
Poleg Križevskih rogistov so nastopili še Prleški rogisti, Rogisti Lovske zveze Maribor, Tamburaški orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer s solisti, KUD Prekmurski rogisti in Ljudski pevci DU Ljutomer.
Vse zbrane je v imenu Občine pozdravil podžupan Janez Vencelj ter se zahvalil vsem nastopajočim in povezovalki Miri Rebernik Žižek.

120 let PGD Cezanjevci
Datum dogodka: 14.6.2014

V soboto, 14. junija 2014, je v Cezanjevcih potekala svečana proslava ob 120-letnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci. Zbrane je najprej pozdravil in nagovoril predsednik PGD Cezanjevci, Aleš Lipovec. Kot slavnostna govornica je na prireditvi spregovorila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je ob tej priložnosti PGD Cezanjevci podelila priznanje. Vse sta nagovorila tudi podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Milan Antolin in predsednik Gasilske zveze Ljutomer Andrej Rus. Sledila je podelitev priznanj, med drugim je tudi Občina Ljutomer od PGD Cezanjevci prejela zahvalo za dobro vzajemno sodelovanje in pomoč ter podporo pri razvoju društva.

Ob tej priložnosti je županja s predsednikom PGD Cezanjevci Alešem Lipovcem slovesno prerezala trak in s tem uradno odprla obnovljeni gasilski dom. Investicija se je izvedla iz sredstev PGD Cezanjevci, prispevkov lokalne skupnosti, Občine Ljutomer, sredstev iz evropskih razpisov ter akcije Slovenskih novic saj je prav gasilski dom v Cezanjevcih prejel največ glasov za novo fasado.

Na proslavi so razglasili še rezultate 5. gasilskega tekmovanja za prehodni pokal Gasilske zveze Ljutomer, ki je ta dan potekalo v Cezanjevcih. Prehodni pokal so osvojili PGD Ljutomer. Po uradnem programu, kjer so za kulturni program poskrbeli učenci in učenke Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci in Pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer, pa je sledila zabava z ansamblom Štajerski fakini pozno v noč.

Tretji krajevni praznik KS Železne Dveri
Datum dogodka: 14.6.2014

V soboto, 14.6.2014 je Krajevna skupnost Železne Dveri skupaj s Turističnim društvom Železne Dveri Radomerje, Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer in Občino Ljutomer, pripravila prireditev ob tretjem krajevnem prazniku KS Železne Dveri v spomin na slavista svetovnega slovesa dr. Franca Miklošiča. Zbrane so ob tej priložnosti nagovorili predsednik Krajevne skupnosti Železne Dveri, Marijan Pihlar, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, veleposlanik Republike Slovenije na Dunaju, dr. Andrej Rahten, predsednik društva »Varuhi viteza besede«, Aleš Arih ter dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, dr. Marko Jesenšek, ki je bil osrednji slavnostni govornik. Zbrane je pozdravil še mariborski mestni viničar, Stane Kocutar, nakar je sledila zasaditev potomke najstarejše vinske trte iz Maribora, ljutomerski župnik in dekan, Andrej Zrim pa je zasajeno trto blagoslovil. Za trto bo skrbel Miro Vaupotič, ki vzdržuje Miklošičevo domačijo.

V Kidričevem naselju delavnice glede možnih prometnih rešitev naselja
Datum dogodka: 12.6.2014

Občina Ljutomer je 12. 6. 2014 v Kidričevem naselju v Ljutomeru izvedla delavnice na temo možnih prometnih rešitev samega naselja. Na delavnicah so predstavniki Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in podjetja Biro skiro predstavili možne ukrepe na področju umirjanja prometa, ureditve križišč in varne poti v šolo. Možni ukrepi so bili povzeti iz številnih evropskih mest, ki predstavljajo primere dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti in jih je mogoče prenesti v naše okolje. Še v tem mesecu bodo vsa gospodinjstva na tem območju prejela anketne liste v katerih bodo lahko izrazila svoje želje in morebitne pripombe. Na podlagi zbranih predlogov in pripomb bo pripravljena idejna zasnova, ki bo predstavljena na delavnicah v mesecu avgustu. Končna rešitev bo predstavljena širši javnosti v času evropskega tedna mobilnosti.

Slavnostna seja in blagoslov obnovljenega gasilskega doma v Cezanjevcih
Datum dogodka: 7.6.2014

V soboto, 7.6.2014, je v prostorih gasilskega doma v Cezanjevcih, potekala slavnostna seja in blagoslov obnovljenega gasilskega doma. Povabilu se je odzvala tudi županja mag. Olga Karba, ki je čestitala prejemnikom priznanj ter se ob tej priložnosti zahvalila gasilcem za njihovo delo in požrtvovalnost.  

Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta – I. faza
Datum dogodka: 4.6.2014

V županatu Mestne hiše je v sredo, 4. junija 2014, županja podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Žerovinci – Stara cesta – I. faza. Občina Ljutomer je izvedbo same investicije razdelila na dve fazi in ju vključila v proračunsko leto 2014. Prva faza zajema traso v dolžini 750 m in se začne pri Gasilskem domu v Mekotnjaku in konča pri šoli na Stari cesti. Po izvedbi obeh faz bo cesta rekonstruirana v skupni dolžni 4km. V sklopu investicije se bo izvedla rekonstrukcija cestišča, lokalna sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in celotna preplastitev. Na podpisu pogodbe je bil prisoten tudi predsednik KS Stara Cesta Janko Špindler, ki je ob podpisu povedal, da jim investicija v kraju veliko pomeni in se ob tem zahvalil županji.

Preplastitev odseka ceste Sitarovci - Precetinci
Datum dogodka: 4.6.2014

V sredo, 4.junija 2014, je v županatu Mestne hiše, županja podpisala pogodbo za preplastitev odseka ceste Sitarovci – Precetinci. V sklopu investicije se bo izvedla preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 650 m in širini 4,5 m. Občina Ljutomer si je minimalno tehnično dokumentacijo za izvedbo navedene investicije pridobila v letu 2014.  Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je objavila na portalu javnih naročil aprila 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša 128.855,84 EUR, brez DDV. Rok končanja del je do 15. 7. 2014.

Na podpisu pogodbe je bil prisoten tudi predsednik KS Radoslavci Janez Rudolf, ki se je županji zahvalil za prizadevanje izvedbe te investicije, saj so jo krajani čakali od leta 1994.

Podpisali pogodbo o izgradnji košarkarskega igrišča in skate poligona
Datum dogodka: 4.6.2014

V sredo, 4.junija 2014, je v županatu Mestne hiše, županja podpisala pogodbo za izgradnjo multifunkcionalnih zunanjih javnih športnih površin za potrebe urbanega športa v Ljutomeru.

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev zunanjih javnih športnih površin za objektom Športno-informacijskega centra Ljutomer (ŠIC) pridobila meseca novembra 2010. Gradbeno dovoljenje je bilo s strani Upravne enote Ljutomer izdano dne 20. 12. 2012, dokument identifikacije investicijskega programa pa je bil izdelan dne 28. 10. 2013.

Projekt je Občina Ljutomer v začetku meseca novembra 2013 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport in sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016. Vloga je bila ugodno rešena, sklep o zagotovitvi sofinancerskih sredstev je Fundacija za šport izdala dne 13. 3. 2014. Sofinanciranje je možno v višini 50 % stroškov investicije oz. največ do 29.078,00 evrov. Med upravičene stroške v predmetnem projektu spadajo stroški gradbenih del in stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 12. 5. 2014. Svoje ponudbe je podalo pet ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 37.908,46 evrov, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Stroški nadzora znašajo 600,00 evrov, brez DDV.

V sklopu obravnavanega projekta bosta v letu 2014 urejena košarkarsko igrišče in skate poligon. Izgradnja ostalih zunanjih igrišč za objektom ŠIC v Ljutomeru je predvidena v prihodnjih letih.

Podpis pogodbe za komunalno ureditev Puchove poslovne cone
Datum dogodka: 4.6.2014

V sredo, 4. junija 2014, je v županatu Mestne hiše potekal podpis pogodbe za komunalno ureditev Puchove poslovne cone. Z investicijo bo v prvi fazi v Puchovi poslovni coni urejenih 6,5 ha stavbnih zemljišč. Zgrajena bo cesta v dolžini 550 m in pločnik v dolžini 587,80 m, nova fekalna kanalizacija v dolžini 784,95 m, nova meteorna kanalizacija v dolžini 323,90 m, meteorni zadrževalni jarek v dolžini 436,50 m in javna razsvetljava v dolžini 594,90 m (14 kandelabrov).

Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika je Občina Ljutomer izdala dne 16. 5. 2014. Izvajalec del je NOGRAD d.o.o.. Vrednost del znaša 390.360 evrov, brez DDV. Rok končanja del je najpozneje do 15. 9. 2014.

Občina Ljutomer je projekt konec decembra 2012 prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014. Sofinancerska sredstva je možno pridobiti v višini do 85 % vrednosti upravičenih stroškov oz. največ do zneska 507.865,00 evrov.

S tem se bodo uredila zemljišča za potencialna podjetja, ki bodo želela v Ljutomeru delovati in posledično ustvarjati delovna mesta.

Dan juda v Prlekiji
Datum dogodka: 24.5.2014

V soboto, 24.5.2014, je v športni dvorani ŠIC Ljutomer, potekal Dan juda v Prlekiji. Judo Prlekija je skupaj z Judo zvezo Slovenije organizirala državno prvenstvo za mlajše članice in člane ter državno prvenstvo po pasovih. Popoldan pa je potekal še zaključni turnir Prleške judo lige za najmlajše.

Ljutomerski maturanti zaplesali četvorko na Glavnem trgu
Datum dogodka: 23.5.2014

V petek, 23.5.2014, so v Ljutomeru maturanti in maturantke Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, zaplesali tradicionalno vsakoletno četvorko. Tudi letos je bil organizator Plesna zveza Slovenije, dogodek pa je v živo spremljal Radio Slovenija International, ki je omogočil, da so maturanti in maturantke v vseh mestih lahko zaplesali ob isti uri. Vse prisotne je pozdravila tudi županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba.

Podpis pogodb zadnjega sklopa projekta – sistem c
Datum dogodka: 23.5.2014

V petek, 23.5.2014, je županja mag. Olga Karba v županatu Mestne hiše podpisala še zadnjo izvajalsko pogodbo za sklop projekta sistema C, ki zajema gradnjo transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vod. Občina Ljutomer je že v lanskem letu kot nosilna občina izvedla javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in izbrala ponudnika za izvedbo gradnje objektov za obdelavo vod v skupni višini 10,2 milijona evrov. Zaradi revizije je izvajalsko pogodbo lahko sklenila šele sedaj. Kot glavni izvajalec del je družba SGP Pomgrad z družbo ESOTECH kot partnerjem.  Dela morajo biti zaključena v 20 mesecih po uvedbi izvajalca v delo, vključno z dvomesečnim poskusnim obratovanjem.

Medgeneracijsko druženje v Radoslavcih
Datum dogodka: 23.5.2014

V petek, 23.5.2014, je v gasilskem domu v Radoslavcih potekalo srečanje starejših krajanov KS Radoslavci. Otroci iz vrtca pri Mali Nedelji so pod vodstvom Lilijane Peršak pripravili prisrčen plesni in pevski program, zaigrali in zapeli pa so tudi stanovalci in stanovalke Doma starejših občanov iz Ljutomera ter domače pevke ljudskih pesmi “Soside”. Druženja se je udeležila tudi županja in pozdravila vse zbrane.

Majsko druženje v vrtcu Ljutomer
Datum dogodka: 22.5.2014

V četrtek, 22.5.2014, je na igrišču vrtca potekala prireditev Saj vrtec kot dom je… V uvodu sta zbrane pozdravili Marija Pušenjak, ravnateljica Vrtca Ljutomer in mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer. Otroci so skozi glasbo in ples pokazali kako preživijo dan v vrtcu, ob koncu pa je zbor vzgojiteljic zapel pesem Ne čakaj na maj. Druženje se je nato nadaljevalo v sladkem, ustvarjalnem in gibalnem kotičku na igrišču vrtca.

7. Dan gibanja in druženja vseh generacij ter 3. Dan aktivne mobilnosti občine Ljutomer
Datum dogodka: 17.5.2014

V soboto, 17. 5. 2014, smo skupaj z Vrtcem Ljutomer, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in DSO Ljutomer pripravili 7. Dan gibanja in druženja vseh generacij ter 3. Dan aktivne mobilnosti Občine Ljutomer. Zjutraj so se  udeleženci pohoda zbrali pred Domom starejših občanov Ljutomer, kjer so si lahko izmerili tudi krvni tlak, potekal pa je tudi krajši kulturni program. Nato so se zbrani odpravili na pohod, katerega so zaključili na Glavnem trgu, kjer je potekala izvedba različnih aktivnosti.

Slovesnost ob 15-letnici Društva vinogradnikov Mala Nedelja
Datum dogodka: 16.5.2014

V petek, 16.5.2014, je v Kulturnem domu pri Mali Nedelji potekala prireditev ob praznovanju 15-letnice delovanja Društva vinogradnikov Mala Nedelja. Ob jubileju so podelili priznanja najbolj prizadevnim članom in organizacijam, ki so na kakršen koli način prispevali k uspešnemu delu. Ob tej priložnosti je podžupan Janez Vencelj, društvu ob obletnici predal Priznanje Občine Ljutomer. Iskrene čestitke ob obletnici in uspešnem delovanju društva.

Obisk finskega veleposlanika v Ljutomeru
Datum dogodka: 14.5.2014

V okviru projekta »Evropa v šole«, v katerega je vključena tudi Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, se je 14. 5. 2014 v Ljutomeru mudila na delovnem obisku delegacija finskega veleposlaništva, ki jo je vodil veleposlanik Pekka Metso. V dopoldanskem delu so se srečali z gimnazijci in razpravljali o podobnostih in razlikah finskega in slovenskega izobraževalnega sistema in o (ne)dejavnosti mladih v politiki. Zatem  je bil za finske goste v županatu Mestne hiše organiziran sprejem, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Obrtno-podjetniškega strateškega sveta. V neformalnem pogovoru so članom delegacije predstavili svoja podjetja in izdelke ter njihove že utečene prodajne poti na evropskem trgu. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi turističnih produktov Prlekije in njenih znamenitosti. Gostje so se po uradnem sprejemu sprehodili skozi mesto, si ogledali podjetje Cleangrad d.o.o. ter z obiskom Jeruzalema zaključili obisk v naši občini.

Templarji s sedežem na Jeruzalemu
Datum dogodka: 10.5.2014

Na Jeruzalemu, je v soboto, 10. maja, s slavnostnim odkritjem plošče potekala svečana umestitev Društva vitezov jeruzalemskega templja (DVJT) v Dvorec Jeruzalem. S tem je sedež društva uradno umeščen v Dvorec Jeruzalem. V kulturnem programu so nastopili ljutomerski folkloristi in tamburaši, za pogostitev pa so poskrbeli vinarji in Klub prleških babic. Čestitke za zelo lepo prireditev, za poslanstvo in odločitev, da je sedež v Jeruzalemu.

Prireditev ob 30-letnici folklorne skupine Društva upokojencev Ljutomer
Datum dogodka: 9.5.2014

Folklorna skupina, ki deluje v okviru Društva upokojencev Ljutomer, je 9. maja 2014 v Domu kulture Ljutomer z jubilejno prireditvijo obeležila 30-letnico delovanja. Obiskovalcem se je predstavila z venčkom izbranih folklornih plesov. Ob tej priložnosti so v goste povabili tudi Folklorno skupino Turistično kulturnega društva Babinci in Folklorno skupino Metla iz TKD Miklavž pri Ormožu. Prireditev sta s svojim nastopom popestrili tudi tamburaški skupini Mlade strune iz Pristave in Bisernica iz Društva upokojencev Ljutomer. Jelka Vrbnjak, članica Literarne sekcije Društva upokojencev Ljutomer, je jubilantom podarila pesem z naslovom Ob tridesetletnici ljutomerske folklore. Članom Folklorne skupine sta bili podeljeni tudi dve bronasti, pet srebrnih in ena zlata Maroltova značka ter dve srebrni Gallusovi znački. Zahvalo in občudovanje je slavljencem izrekla tudi mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer. Poudarila je pomen druženja in ohranjanja ljudskih pesmi in plesov. Ob tem je članom skupine čestitala in jim predala priznanje za vzpodbudo pri nadaljnjem delu.

Strani