Galerija

Predsednik Borut Pahor na slovesni otvoritvi 13. mednarodnega debatnega turnirja v Ljutomeru
Datum dogodka: 5.3.2015

V četrtek, 5. marca 2015,  se je v Ljutomeru pričel 13. mednarodni debatni turnir, ki ga skupaj pripravljata Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) in ZIP, zavod za kulturo dialoga Slovenija. Otvoritvene slovesnosti v Domu kulture Ljutomer se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Turnir bo potekal od 3. do  8. marca.

Na otvoritvi so poleg predsednika Pahorja gostujoče debaterje in ostale goste nagovorili tudi ravnatelj GFML Zvonko Kustec, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in predsednica ZIP.

Po otvoritvi je predsednik Pahor opravil pogovor s slovenskimi debaterji in mentorji, v županatu mestne hiše v Ljutomeru pa ga sprejela ljutomerska županja Olga Karba.

V pogovoru v županatu Mestne hiše se je županja mag. Olga Karba predsedniku republike zahvalila za obisk v srcu Prlekije, Ljutomeru, turističnem zakladu Slovenije. Dejala je, da je ponosna, da se vse več ljudi odloča sooblikovati lokalno politiko. Po njenem mnenju so ljudje v zadnjih letih izgubili zaupanje v politiko, zato svojo vlogo vidi predvsem v povezovanju in vključevanju krajanov v odločevalske procese. Predsednika republike je zanimala njena vizija razvoja mesta Ljutomer in županja je ob tem predstavila tudi primer dobrega sodelovanja z mladimi na projektu postavitve "skate parka". Predsednik Pahor je ponovno poudaril, da ljudje županjam in županom zaupajo, ki predstavljajo steber stabilnosti in navdih. Županji in občini pa je čestital za njihov pristop, usmerjen k ljudem in za ljudi.

Pahor je kasneje v prostorih ljutomerske gimnazije prisostvoval tudi eni izmed debat.

Letošnjega mednarodnega debatnega turnirja v Ljutomeru se udeležuje preko 200 dijakov, sodnikov in spremljevalcev iz petnajstih držav. V debati sodeluje več kot 50 timov, nekateri izmed teh sodelujočih timov bodo zastopali svoje države tudi na letošnjem svetovnem srednješolskem debatnem tekmovanju v Singapurju. Finale letošnjega, 13. mednarodnega debatnega turnirja v Ljutomeru bo v soboto, 7. marca s pričetkom ob 16. uri v prostorih hotela Stela.

Občina Ljutomer uspešna na razpisu »Switch«
Datum dogodka: 27.2.2015

Občina Ljutomer je bila uspešna pri prijavi na mednarodni razpis projekta »Switch«, ki je financiran s strani Evropske komisije in se nanaša na enoten pristop v načrtovanju in izvedbi mehkih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. V projektu sodeluje pet vodilnih partnerjev, to so mesta Dunaj, Gdansk, San Sebastijan, Antwerpen in Hounslow, in 30 partnerskih mest iz celotne Evrope. Ljutomer bo v projektu nastopala kot zasledovalni partner, ki bo poskušal izkušnje in znanja vodilnih partnerjev prenesti v naše okolje.

V Ljutomeru delavnica »Vizija in strategija razvoja območja med Muro in Dravo«
Datum dogodka: 26.2.2015

V četrtek, 26. februarja 2015, je v Hotelu Stela v Ljutomeru v organizaciji Skupine FABRIKA d.o.o. potekala delavnica z naslovom Vizija in strategija razvoja območja med Muro in Dravo, ki je del projekta »Dobra voda za vse«. V uvodu je udeležence delavnice pozdravil zunanji sodelavec Skupine Fabrika d.o.o. Klaus Dieter Požgan, nato je zbrane v imenu Občine Ljutomer nagovoril direktor občinske uprave Tomislav Zrinski. V nadaljevanju je več o projektu povedala Biserka Mavrin-Veinovič (Medimurske vode), Tea Erjavec iz ERTC je predstavila strategijo zaščite vodnih virov s konceptom trajnostnega razvoja čezmejnega projektnega območja, prof. Ddr. Ana Vovk Korže iz ERM centra UM FF je predavala o ERM pristopih in trajnostnem razvoju. Udeleženci so podali ideje glede strategij upravljanja na področju zaščite vodnih virov, ter oblikovanja skupne Vizije in strategije razvoja projektnega območja s projektnimi partnerji. Ob koncu sta ERM center UM FF in Skupina Fabrika predstavila spletne strani projekta in mreže partnerjev Info centra Dobra voda.

 

O projektu »Dobra voda za vse«

Območje Pomurja, Spodnjega Podravja in Međimurja povezujejo številne skupne geografske, kulturne, razvojne in okoljske značilnosti, predvsem pa geografska lega med porečji reke Mure in Drave. Za doseganje zadostne stopnje trajnostnega demografskega in gospodarskega razvoja obmejnega območja je med drugim potrebno zagotoviti ustrezno skupno trajnostno upravljanje z vodami, še posebej ustrezno zbiranje in čiščenje odpadnih voda in zaščita vodnih virov območja.

Projekt Dobra voda za vse se izvaja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in nagovarja predvsem štiri zaznane sklope problemov povezanih z vodami na čezmejnem območju: reševanje vprašanja odpadnih komunalnih voda v razpršenih naseljih poselitve projektnega območja, onesnaževanje voda zaradi intenzivnega kmetijstva in problem zagotavljanja zadostnih količin vode, pomanjkanje transfera znanj in dobrih aplikativnih modelov varstvene rabe, nezadostna informiranost in ozaveščenost prebivalcev, javnega sektorja in gospodarstva o pomenu in potencialih sonaravnega upravljanja z vodami.

S tem projektom želijo opredeliti tehnološko, ekološko in ekonomsko najustreznejši način odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene poselitve, s pomočjo ERM tehnologij z naravnimi sistemi in procesi zaščititi in obnoviti okolje ter tako zagotoviti trajnostno gospodarstvo, izboljšanje kakovosti vodnih virov in kmetijske pridelave ter preprečevanje suš, povečati transfer znanja in dobrih praks med državama ter s pilotnimi ureditvami pokazali možnosti akcijskega pristopa doseganja varstvene rabe voda za trajnostno gospodarjenje, ter povečati informiranost in ozaveščenost prebivalcev, javnega sektorja in gospodarstva o pomenu in potencialih sonaravnega upravljanja z vodami.

Z izdelavo skupne strategije zaščite vodnih virov in metodologije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih razpršene poselitve ter izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo posameznih sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za razpršena naselja ob pritokih reke Ščavnice, Mure in Drave se bodo ustvarili predpogoji za izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na ruralnem čezmejnem območju.

Strategija zaščite vodnih virov in metodologija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih razpršene poselitve bosta služila kot podlaga za izbor ekonomsko in ekološko najustreznejših tehnologij za odvajanje in čiščenje odpadnih voda tudi na drugih območjih s podobnimi demografskimi in geografskimi značilnostmi.

Obisk pri ministrici za okolje in prostor
Datum dogodka: 25.2.2015

V sredo, 25.2.2015, se je županja mag. Olga Karba sestala z ministrico za okolje in prostor ga. Ireno Majcen. Ministrica je zagotovila, da bodo kmalu pripravljene pogodbe in aneksi  na katere občina  že več kot pol leta čaka pri projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C. Prav tako so bile izpostavljene odprte obveznosti vodnega sklada, saj smo občine založile več kot 1 mio EUR za pridobitev služnosti, sicer ne bi dobili gradbenega dovoljenja in se projekt sploh ne bi mogel začeti. Ministrica je občino napotila na g. Behina in upamo, da bomo občine kmalu dobile povrnjen denar. Županja se je prav tako pogovarjala z  novo vodjo projekta ga. Križanc, katera je obljubila pripravo vseh potrebnih dokumentov.

V Cezanjevcih se je po vseh pridobljenih dovoljenjih začelo z izgradnjo dolgo pričakovanega vrtca
Datum dogodka: 19.2.2015

V preteklih dneh se je po vseh pridobljenih dovoljenjih začelo z izgradnjo dolgo pričakovanega vrtca v Cezanjevcih. Uvod v delo je bil z izvajalcem del izveden dne 5. 1. 2015. V začetku letošnjaga leta je prav tako bila izvedena sečnja dreves na območju gradnje vrtca. Zaradi nevzdržnih razmer na obstoječi lokaciji, je občina skupaj s krajevno skupnostjo in krajani pristopila k načrtovanju in izvedbi novogradnje vrtca v Cezanjevcih. Tako je junija 2013 začel veljati Občinski prostorski načrti, mesec dni pozneje je bila izdelana idejna zasnova za novo šolo in vrtec ter predstavljena na zboru krajanov v januarju 2014. V letu 2014 je bila naročena in izdelana tudi projektna dokumentacija PGD in projektna dokumentacija PZI. Izdelovalec navedene dokumentacije je bila družba Biro Biro d.o.o. iz Maribora. Stroški dokumentacije so znašali skupaj 42.156,80 EUR z DDV. Stroški geotehničnega elaborata, geodetskega načrta in spremembe bonitete zemljišč so znašali skupaj 8.623,82 EUR z DDV. Stroški izdelave projektne dokumentacije za nizkonapetostni elektro priključek so znašali 1.361,47 EUR z DDV. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na Portalu javnih naročil dne 25. 7. 2014. Svoje ponudbe je oddalo osem ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Gradbeništvo, Milan Pintarič s.p., Spodnja Ščavnica 32, 9250 Gornja Radgona. Pogodbena vrednost del znaša 1.597.549,04 EUR z DDV. Pogodba z izvajalcem del je bila podpisana dne 3. 10. 2014, Izgradnja vrtca je predvidena v roku 270 koledarskih dni. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora bodo znašali 13.054,00 EUR z DDV. Stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacija varstva pri delu na gradbišču bodo znašali skupaj 2.380,22 EUR z DDV, izvajalec bo DAING d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci. V letu 2014 so bili izvedeni tudi odkupi potrebnih zemljišč na novi lokaciji, stroški kupnin so znašali skupaj 43.016,00 EUR. Glede na število otrok je dogovor o pet oddelčnem vrtcu. Investicija se bo nadaljevala v letu 2016 in 2017 s predvideno gradnja osnovne šole in telovadnice.

Zaključena preplastitev lokalne ceste Bučkovci – Drakovci
Datum dogodka: 15.2.2015

V sklopu investicije se je izvedla sanacija in preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 1.805 m in širini 5 m. Dela so se pričela v mesecu oktobru in bodo končana v mesecu marcu 2015. Vrednost izvedenih del ob koncu investicije znaša 255.883,15 EUR z DDV. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 28. 8. 2014 izbrano podjetje SGP Pomgrad d. d..

Obrtno-podjetniški strateški svet v tem mandatu
Datum dogodka: 9.2.2015

Županja mag.Olga Karba se je v tem mandatnem obdobju odločila, da bo nadaljevala začeto delo izpred štirih let, ko je na pobudo OOZ Ljutomer imenovala obrtno-podjetniški strateški svet (OPSS) kot posvetovalni organ. Sestavljajo ga: Daniel Zelko, Miran Filipič,  Ivo Ozmec, Robert Vintar, Ludvik Vogrinec, Damjan Klemen, Marija Kralj, Sonja Rajh, Zdenka Rajtman, Stanislav Škalič in Jernej Zupančič.

OPSS se bo prednostno zavzemal za vzpostavitev ustreznega podpornega okolja, na katerega se bodo navezovale tudi ostale razvojno inovacijske, tehnološke in druge iniciative z namenom doseganja optimalnih sinergij za zagotavljanje razvojnega in tehnološkega preboja, ki je nujen za tehnološki razvoj in zagotavljanje konkurenčnosti lokalnega gospodarstva. S tem bo omogočeno nastajanje in delovanje novih, visoko tehnoloških in inovativnih podjetij.

Tako kot doslej se bodo člani OPSS sestajali po potrebi, sicer pa zagotovo pred sejami občinskega sveta in obravnavali točke dnevnega reda, ki so v navezi s področjem gospodarstva. Za uvod so se seznanili z razvojnim programom, ki ga občina Ljutomer načrtuje za obdobje do leta 2018.

Prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj
Datum dogodka: 6.2.2015

V petek, 6. februarja 2015, smo ob slovenskem kulturnem prazniku, v Domu kulture Ljutomer pripravili prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj, ki jih je podelila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba. Slavnostni govornik na prireditvi je bil pisatelj Vlado Žabot, kulturni program »Naj sonce poljubi dan (Kdo smo?)« je izvedla Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

Miklošičevo nagrado za leto 2015 je prejel Ljutomerski oktet Kulturnega društva Ivan Kaučič Ljutomer za 50 let neprekinjenega uspešnega delovanja in negovanja pevske tradicije ter promocije Prlekije doma in po svetu. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto. Ljutomerski oktet letos praznuje 50-letnico delovanja, saj neprekinjeno deluje že od leta 1965. Do leta 1972 je oktet vodil prof. Ivan Vrbančič, nato ga je do jubilejnega koncerta ob 45-letnici vodil Mirko Prelog, ko je vodstvo predal svojemu sinu Dušanu Prelogu. V pomlajeni sestavi člani okteta nadaljujejo izjemno kulturno poslanstvo okteta v Ljutomeru, po Sloveniji in tudi izven meja naše domovine. Skrbno negujejo tradicijo poustvarjanja slovenske ljudske in umetne pesmi, posegajo pa tudi po ostalih zvrsteh vokalne glasbe: od renesanse in romantike, preko spirituala in vokalnega jazza, vse do najsodobnejših del domače in tuje zborovske literature. Repertoar glasbe so razširili tudi na slovenske napitnice in podoknice ter duhovno   glasbo. Skupno repertoar okteta zajema že preko 100 skladb različnih zvrsti zborovske glasbe. Velik poudarek pa dajejo tudi izpopolnjevanju vokalne tehnike in zlitju posameznih glasov. Do danes so gostovali  v Srbiji, na Češkem, v Avstriji na Dunaju in v Celovcu, v Nemčiji in po večjih slovenskih mestih.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je prejel Jožef Nemec iz Sp. Kamenščaka za več kot 55-letno uspešno  delovanje v pihalnih orkestrih v Ljutomeru in širše. Nemec Jožef je rojen 12.03.1931 v Žižkih. Končal je srednjo ekonomsko šolo in pridobil poklic ekonomista. Uspešno je končal tudi Glasbeno šolo v Ljutomeru, ki mu je dala potrebno znanje za igranje roga. Že med obiskovanjem glasbene šole je bil vključen v Pihalni orkester Ljutomer, kasneje je deloval pri Pihalnem orkestru KUD Ivan Kaučič in obmejnem simfoničnem orkestru. 55 let svojega življenja je povezan z glasbo, katero je vzel kot sopotnico svojega življenja. V Prleško godbo Društva upokojencev Ljutomer pa je vključen od leta 1998. Z godbo nastopa na mnogih  prireditvah, ne samo v Občini Ljutomer, ampak tudi izven. Sodeluje tudi pri rogistih. Glasbeniki ga cenijo kot natančno in zanesljivo osebo. Glasba mu predstavlja izjemen užitek in daje zadovoljstvo. S svojo strokovnostjo, marljivostjo in osebnim značajem pozitivno vpliva na ostale mlajše godbenike v Prleški godbi Društva upokojencev Ljutomer.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je prejela Anita Sovič s Cvena za tvorno in uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture. Anita Sovič je bila rojena 7.8.1963. Po izobrazbi je gimnazijska maturantka, zaposlena v podjetju VALD d.o.o., kot poslovna sekretarka in knjigovodkinja. Že preko 30 let je aktivna članica Kulturnega društva Cven. Njeni najbolj priljubljeni veji ljubiteljske kulture sta folklora in petje. Anita je izvrstna folklornica, ki je svoje znanje prenesla tudi mlajšim generacijam. V Mešanem pevskem zboru že od leta 1994 deluje kot pevka, do nedavnega pa je opravljala tudi funkcijo organizacijskega vodje. Tudi kot tajnica Kulturnega društva Cven veliko pripomore k delovanju društva in ohranjanju ljudskega izročila. Še posebej pa se ceni in upošteva njeno požrtvovalno delo pri organizaciji številnih prireditev.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je posthumno prejela Slavica Kolbl za delovanje na področju foklorne dejavnosti. Slavica Kolbl je pustila velik pečat na kulturnem področju v Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava. Prav na njeno pobudo sta bili novembra 2009 v sklopu tamkajšnjega kulturnega društva ustanovljeni odrasla in  otroška folklorna skupina. Odrasla folklorna skupina je po nekaj vajah prenehala delovati, okrepilo pa se je delovanje otroke folklorne skupine, katere vodja oz. mentorica je bila prav Slavica Kolbl. Skupina se je udeleževala državnih revij in srečanj otroških folklornih skupin, največji uspeh pa zabeležila maja 2012, ko je s spletom Prvi cüg na Grlavi na državni reviji ljudskih pesmi, plesov in običajev v Rogaški Slatini prejela srebrno priznanje. Kolblova se je pri iskanju primernih spletov plesov in pesmi za nastope vedno spominjala različnih dogodkov, iger in načina življenja ljudi z obeh bregov reke Mure, na nastopih pa so otroško folklorno skupino vedno spremljala tudi ljudska glasbila.

Predstava GFML »Naj sonce poljubi dan (Kdo smo?)«.
Datum dogodka: 6.2.2015

V petek, 6. februarja 2015, je v Kulturnem domu v Ljutomeru za dijake 3. in 4. letnikov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer potekala Prešernova proslava, ki so jo ob kulturnem prazniku pripravili na GFML, poimenovali pa so jo »Naj sonce poljubi dan (Kdo smo?)«. Predstavo si je ogledala tudi županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je uvodoma pozdravila dijake in profesorje. V kulturnem programu so nastopili Mladi Pomurci, vokalna skupina, ki jo sestavljajo Iztok Dolamič, Tamara Duh, Mitja Kolarič in David Duh (vodja). Michelle Tivadar in Žiga Šendlinger sta izvedla interpretacijo odlomka Svete poroke Vlada Žabota. Nastopila je tudi plesna skupina GFML pod vodstvom Sare Seršen. V okviru gledališke šole pa so pripravili literarno-gledališko odstiranje verzov od Franceta Prešerna do Edvarda Kocbeka, Ivana Minattija, Toneta Pavčka, Janeza Menarta, Monike Čuš in Ferija Lainščka. Nastopili so Sara Horvat, Mojca Jevšek, Kaja Mujdrica, Ajda Lukman, Ana Ropič, Gašper Lovrec, Melani Vengust, Katarina Vrzel in Urška Subašič. Mentorice predstave so Irena Štuhec, Klaudija Tivadar in igralka Dunja Zupanec. Sceno je pripravila Tanja Trajbarič Lopert, program pa je povezoval Saša Pergar

Vabilo na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku
Datum dogodka: 6.2.2015

Občina Ljutomer vas ob slovenskem kulturnem prazniku vabi na prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj, ki bo v petek  6. februarja 2015 ob 19. uri v Domu kulture Ljutomer.

 

Vabilo

Srečanje upokojenih sodelavcev
Datum dogodka: 30.1.2015

Leto je naokrog in 30. januarja 2015 je v Hotelu Stela potekalo tradicionalno srečanje upokojenih sodelavcev Občine Ljutomer in Upravne enote Ljutomer. Na povabilo županje in načelnice se je  srečanja udeležilo 21 upokojenih sodelavcev. Srečanje  je potekalo v sproščenem in prijetnem vzdušju, ob obujanju številnih lepih spominov, zanimivem klepetu in veliko smeha, za kar so med drugim poskrbeli tudi učenci dramskega krožka Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, ki so se pod mentorstvom Stanke Kukol predstavili s kratkim skečem.

Občina Ljutomer na URBACT info dnevu v Mariboru
Datum dogodka: 28.1.2015

V sredo, 28. januarja 2015, je v Mariboru potekal URBACT INFO DAN, slovenski informativni dan o programu URBACT. Informativni dan je bil namenjen mestom in občinam, ki si želijo razvijati trajnostne in celostne urbane politike mest.  Uspešna slovenska partnerska mesta iz programa URBACT II – Celje, Ljutomer in Maribor – so delila svoje izkušnje s sodelovanjem v Urbactovih projektih in ponudila notranji pogled na sodelovanje v programu. Občina Ljutomer je preko projekta Active Travel Network pridobila zelo veliko zlasti na področju trajnostne mobilnosti. Izkušnje je predstavil Mitja Kolbl.

Več o samem dogodku si lahko ogledate preko spodnjih povezav:

Utrinki z URBACT INFO DNEVA

Ljutomerske izkušnje v programu URBACT

Video - Ljutomer URBACT

Medobčinski otroški parlament 2015
Datum dogodka: 26.1.2015

V ponedeljek, 26. januarja 2015, je v sejni sobi Občine Ljutomer potekalo zasedanje medobčinskega otroškega parlamenta, ki so se ga udeležili delegati šestih osnovnih šol, in sicer iz OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Razkrižje, OŠ Križevci in OŠ Stročja vas.

Mladi vsako leto pripravijo zanimive poglede na izbrano temo, o kateri se želijo pogovarjati. Letošnja tema je izobraževanje in poklicne orientacije. Delegati so se spraševali kdo so, kaj zmorejo in znajo, kaj jih zanima in kaj si želijo postati.

Zbrane sta uvodoma nagovorili predsednica Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer Mateja Robinščak in regijska koordinatorica otroškega parlamenta za Pomurje Mateja Leskovar Polanič. V imenu Občine Ljutomer je zbrane pozdravila in jim zaželela uspešno delo strokovna delavka občinske uprave Karmen Lah.

Kot strokovni gostje so se zasedanja udeležili mag. Tatjana Bezić, pedagoginja in svetovalka  na Zavodu RS za šolstvo, psihologinja Jelka Jež, vodja Urada za delo z Zavoda RS za zaposlovanje in podjetnik Franc Vrbnjak. Prisotne so bile tudi ravnateljice in strokovne delavke sodelujočih osnovnih šol.

Po predstavitvi poročila lanskoletnega 24. nacionalnega otroškega parlamenta so sledile predstavitve dela po šolah in razprava vseh sodelujočih delegatov. Besedo so dobili povabljeni gostje, ki so odgovarjali na vprašanja delegatov. Na koncu so izvolili dve delegatinji Evo Škrbenta in Kristino Žižek za 25. nacionalni otroški parlament ter podali predloge za temo 26. nacionalnega otroškega parlamenta.

Twirling predkvalifikacije v Ljutomeru
Datum dogodka: 24.1.2015

V soboto, 24. januarja 2015, je v športni dvorani ŠIC Ljutomer potekala predkvalifikacijska tekma za 19. Državno prvenstvo v twirlingu iz disciplin solo, solo pari in two baton. Tekmo so uradno odprli županja občine Ljutomer, mag. Olga Karba, predsednica Twirling zveze Slovenije, Marta Pernat ter predsednik strokovnega odbora, Saša Koprivnik in predsednica Twirling kluba Ljutomer, Anita Ketiš. Organizator je bil tokrat Twirling klub Ljutomer, tekme pa se je udeležilo kar 12 klubov iz različnih koncev Slovenije. Čestitke vsem nastopajočim in zahvala organizatorju na lepi prireditvi.

Športnik leta 2014
Datum dogodka: 22.1.2015

Športna zveza Ljutomer je v četrtek, 22. januarja 2015, razglasila najboljšega športnika, športnico, perspektivnega mladega športnika in športnico, športno društvo in šolsko športno društvo. Športnica in športnik leta 2014 sta Sara Rojnik in Jože Sagaj ml., športno društvo leta 2014 je Kasaški klub Ljutomer, šolsko športno društvo 2014 je ŠŠD OŠ Stročja vas, perspektivna športnica in športnik leta 2014 pa sta Anamarija Horvat in Jure Šterman. Na prireditvi so vse zbrane nagovorili predsednik Športne zveze Ljutomer, Aleš Vrbančič, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, župan Občine Veržej, Slavko Petovar in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, Bogdan Gabrovec. Med drugim so bili prisotni tudi častni občan Ljutomera, legenda svetovnega kegljanja ter prvi predsednik Športne zveze Ljutomer, Miroslav Steržaj, Tomaž Barada, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, direktor Občinske uprave Občine Ljutomer, Tomislav Zrinski in podžupan Občine Ljutomer, Janko Špindler, ki je tudi podpredsednik Športne zveze Ljutomer. Ob koncu je županja gostoma Bogdanu Gabrovcu in Tomažu Baradi podelila še priložnostna darila. Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj.

Županja sprejela najboljše športnice in športnike
Datum dogodka: 22.1.2015

Pred pričetkom prireditve Športnik leta Športne zveze Ljutomer, ki je potekala 22. 1. 2015, so se najboljše športnice in športniki udeležili še sprejema županje v županatu Mestne hiše. Športnike, njihove starše in trenerje sta pozdravila tudi podžupan Janko Špindler ter podpredsednik OKS Branko Žnidarič. Sprejem je potekal v sproščenem vzdušju. Med drugim so se udeleženci  sprejema zahvalili za nove športne objekte, kot je plezalna stena, fitnes na prostem, košarkarsko igrišče ter skate park. Beseda pa je tekla tudi o možnostih novih športnih objektov oz. nadgradnje obstoječih. Ob tej priložnosti je županja izrekla zahvalo vsem športnikom  in izrazila ponos  nad njihovim športnim udejstvovanjem ter odličnimi rezultati. Še enkrat iskrene čestitke.

Ponovoletni sprejem županje
Datum dogodka: 21.1.2015

V sredo, 21. januarja, je v športni dvorani ŠIC v Ljutomeru županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba pripravila sprejem, kamor so bili vabljeni podjetniki, predstavniki državnih institucij, članice in člani Občinskega sveta, predsedniki krajevnih skupnosti, predsedniki političnih strank, direktorji in ravnatelji javnih zavodov… Ob tej priložnosti so pripravili tudi kulturni program, na katerem je zbrane s svojim stand-up nastopom nasmejala Lucija Čirović, zapela pa je Mojca Prejac. Po uradnem programu je sledilo sproščeno druženje ob pogostitvi.

V Ljutomeru strokovna konferenca o obnovljivih virih energije
Datum dogodka: 15.1.2015

V četrtek, 15. Januarja 2015, je v Ljutomeru potekala strokovna konferenca Razvojne politike na področju obnovljivih virov energije. Konference se je udeležila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Konferenca se je odvijala v okviru slovensko-avstrijskega projekta "PEMURES", pri katerem je v ospredju izmenjava znanj in sodelovanje na področju obnovljivih virov energije, s katerim se trajno izboljšuje tudi čezmejna regija. Na konferenci so se osredotočili na lokalne skupnosti in skrbnike razvojnih politik slovenske in avstrijske čezmejne regije in s tem na vse ciljne skupine, ki jih tema zanima. Uvodoma je udeležence pozdravil Klaus Dieter Požgan z Inštituta TRS, ki je obenem predstavil potek konference, nato je zbrane nagovorila županja občine Ljutomer mag. Olga Karba. Na kratko so o samem projektu PEMURES spregovorili tudi predstavniki partnerjev v projektu. Kot prvi je predaval dr. Richard Zweiler (GET), in sicer na temo Bela knjiga - razvojne politike, sledil je Goran Šoster (PRA Ljutomer), ki je spregovoril o razvojnih politikah na regionalni ravni. Dr. Dušan Plut je predaval o prihodnji vlogi obnovljivih virov energije v regionalnem razvoju Slovenije, svoje raziskovalne projekte na temo študije okolja pa so predstavili dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, pod mentorstvom Mateje Godec. Sledilo je predavanje o hitro rastočih rastlinah kot alternativnem viru energije, o čemer sta več povedala dr. Gregor Božič iz Gozdarskega inštituta Slovenije in Vlado Bratkovič (GLG MS). Stojan Habjanič (Biogradnja) je predaval o alternativnih potencialih območja ob reki Muri, Peter Beznec (CZR) pa je predstavil CBA analizo uporabe biomasnih odpadkov v občinah Pomurja. DI Christian Doczekal (GET) in DI Franz Jandrisits (DH Güttenbach) sta govorila o poslovnem modelu lokalnih biomasnih logističnih centrov, župan Občine Strem Bernhard Deutsch pa je predstavil zgodbo o uspehu Ökoenergieland. Kot zadnji je Rok Sunko (Skupina FABRIKA) govoril o Kompetenčnem centru COVE Ljutomer. Konferenca se je zaključila z diskusijo.

Podžupana Občine Ljutomer sta Janko Špindler in Boro Zemljak
Datum dogodka: 14.1.2015

Županja mag. Olga Karba je 7. 1. 2015 za podžupana Občine Ljutomer imenovala Janka Špindlerja in Bora Zemljaka, ki bosta svoji funkciji opravljala nepoklicno. Oba imata veliko izkušenj, saj sta v preteklosti že opravljala funkciji predsednikov krajevnih skupnosti, dobro poznata vse vidike delovanja občine in kar je najpomembnejše, znata graditi in vzdrževati dobre odnose ter vestno delati za dosego skupnih ciljev. Iskrene čestitke obema in uspešno delo.

Priprava proračuna Občine Ljutomer za leto 2015
Datum dogodka: 13.1.2015

Priprava letošnjega proračuna je bila še nekoliko bolj zahtevna, ker prihaja do občutnih sprememb s strani države, ki vsem občinam odmerja višino proračunskih sredstev.

Zato smo si zelo prizadevali, da omogočimo tri ključne prioritete:

  • izvedbo zastavljenih projektov po krajevnih skupnosti,
  • ohranimo vse storitve in transferje za občanke in občane ter
  • omogočimo nemoteno delovanje društev in javnih zavodov.

Hvala vsem za konstruktivno usklajevanje, še posebej krajevnim skupnostim in zavodom, s katerimi smo skupaj optimizirali porabo in dosegli omejitve, ki jih zahteva država.

Občinske investicijske projekte smo delno prerazporedili, da jih lahko uspešno izvedemo v času mandata. Podobno taktiko smo ubrali tudi v letu 2010 in se držali pravila, da gremo v investicije le, če so zanje na voljo sredstva. Tako bomo pristopili tudi v tem štiriletnem obdobju, z namenom, da omogočimo izvedljivost vseh zastavljenih projektov.

Obenem imamo nalogo, da izpeljemo do konca Sistem C. V tem letu čaka na realizacijo okrog 25 milijonov EUR. Projekt poteka v skladu s časovnico in v začetku meseca januarja smo prejeli 3 milijone EUR plačil s strani države, kar nas vrača v bolj ustaljene tirnice delovanja, tako v smislu občin sofinancerk, kot tudi izvajalcev, ki so čakali nekaj mesecev na ta plačila.

Prav tako redno servisiramo stroške dolgoročnega zadolževanja, ki je predvsem iz naslova kredita za športno dvorano ŠIC, ki se izteče leta 2022, iz naslova letnega kopališča, prav tako z iztekom v letu 2022 in iz naslova Osnovne šole Stročja vas, ki se izteče v letu 2024, sam objekt pa je po treh letih potreben temeljite prenove, h kateri bomo pristopili v tem letu.

Vse stroške ohranjamo na primerljivi ravni in jih ustrezno nižamo zaradi zahtev države, vendar, kot rečeno uvodoma, smo s predlogom proračuna poiskali poti, da ne glede na upad državnih sredstev, le izpeljemo vse zastavljene cilje.

Podrobnejše načrte, vključno s posodobljenim 4-letnim načrtom razvojnih nalog po krajevnih skupnostih in drugimi podrobnostmi, bomo predstavili ob 2. obravnavi predloga, po zaključku javne razprave, ki traja do 22. 1. 2015.

V vmesnem času bomo veseli vseh predlogov izboljšav in bomo dodatno opravili usklajevanja po krajevnih skupnostih in z drugimi deležniki.

Strani